ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ І ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ»

  • С. Б. Мельник

Анотація

Прийняття і вступ у чинність Господарського кодексу України [1] підняло на новий рівень значимість законодавства України про захист економічної конкуренції. По-перше, необхідність забезпечення добросовісної конкуренції в підприємництві віднесено в ст. 6 ГК скрізь обмеження державного регулюван-ня економічних процесів до загальних принципів господарювання. По-друге, у ст. 10 ГК антимонопольно-конкурентна політика, яка спрямована на створення оптимального конкурентного середовища діяльності суб'єктів господарюван-ня, забезпечення їх взаємодії на умовах недопущення проявів дискримінації одних суб'єктів іншими, насамперед у сфері монопольного ціноутворення та за рахунок зниження якості продукції, послуг, сприяння зростанню ефективної соціально орієнтованої економіки, віднесена до основних напрямів економіч-ної політики держави. В цілому ж важливість для держави в установленні правил конкурентної поведінки суб'єктів господарювання та обмеження моно-полізму в економіці підкреслена розміщенням цих норм у главі третій розді-лу першого Кодексу, фактично поставивши їх на перше місце в ієрархії інших аспектів здійснення і регулювання господарської діяльності. Таким чином, норми законодавства про захист економічної конкуренції сьогодні набули ви-гляду норм кодифікованої законодавчої форми, що ставить їх (розділ 3 ГК) на вище місце серед аналогічних норм чинного законодавства.

Посилання

1. Господарський кодекс України / / Офіційний вісник України. — 2003. — № 11.
2. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. / / Офіційний вісникУкраїни. — 2001. — № 7.
3. Мельниченко О. Інструменти конкурентної політики / / Конкуренція: Вісник Антимонополь-ного комітету України. — 2002. — № 3. — С. 54.
4. Чернелевская Е. Применение конкурентного законодательства / / Юридическая практика. —2002. — № 41 (251). — С. 10.
5. Кузнецова Н. Общая характеристика конкурентного законодательства Украины / / Юридическая практика. — 2002. — № 41 (251). — С. 11.
6. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькійдіяльності: Закон України від 18.02.1992 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1992.— № 21. — Ст. 296.
7. Про внесення змін до Закону України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності»: Закон України від 03.03.1998 р. //Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 34. — Ст. 229.8. Державна програма демонополізації економіки і розвитку конкуренції: Схвалена ПостановоюВерховної Ради України від 21.12.1993 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1994. —№ 9. — Ст. 42.
9. Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання наринку: Затверджена розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05.03.2002 р./ / Офіційний вісник України. — 2002. — № 14.
10. Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про захист прав споживачів»:Закон України від 15.12.1993 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 1. —Ст. 1.
11. Іголкін С. Демонополізація / / Конкуренція: Вісник Антимонопольного комітету України. —2002. — № 2. — С. 11.
12. Господарський кодекс України: Коментар. — X.: Одіссей, 2004. — С. 108.
Опубліковано
2020-07-30