ПРАВОВИЙ СТАТУС ПАТЕНТНОГО ВІДОМСТВА: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

  • І. Г. Запорожець
  • А. Т. Комзюк
  • Л. Т. Комзюк
Ключові слова: правовий статус

Анотація

У зв'язку з необхідністю вдосконалення системи органів державного управ-ління України у сфері інтелектуальної власності все більшої актуальності на-буває дослідження варіантів правового регулювання статусу патентних відомств у зарубіжних країнах [2; 4; 5; 9; 10]. Відповідно до Концепції Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, схваленої Законом України від 21 листопада 2002 р., вивчення досвіду держав Центральної та Східної Європи щодо наближення їх законодавства у сфері інтелектуальної власності до норм права Європейського Союзу є одним з головних завдань вітчизняної юридичної науки.

Посилання

1. Адміністративне право України: Підручник / За ред. Ю. П. Битяка. — X.: Право, 2001. —С. 72-76.
2. Богданов Н., Симонова Л. Функции государства и государственные органы в области охраныинтеллектуальной собственности (обзор мировой практики) / / Інтелектуальна власність. —1999. — № 7. — С. 46.
3. Комзюк Л. Порівняльний аналіз правового статусу патентних відомств Польщі і України //Право України. — 2002. — № 6. — С. 93-98.
4. Лапшов Ю., Шенкаренко М., Гончаренко М. Аналіз діяльності патентних відомств найбільшрозвинених країн в умовах глобалізації економіки / / Інтелектуальна власність. — 2001. —№ 11. — С. 30-37.
5. Основи інтелектуальної власності. — К.: Ін Юре, 1999. — С. 465-468.
6. Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. № 997 / / Офіційний вісник України.— 2000. — № 25. — Ст. 1060.
7. Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір:Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 / / Офіційний вісникУкраїни. — 2001. — № 52. — Ст. 2369.
8. Положение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарнымзнакам: Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г.№ 299.
9. Gruszow L. Rozw6j dziaia1nosci urz^dow patentowych // К э ^ а pami^tkowa z okazji 85-1есіа осИгопуwiasnosci przemysiowej w Ро1эсе. — Warszawa: и г а ^ Patentowy Rzeczypospolitej Po1skiej, 2003. —S. 45-54.
10. Szewc А., 1уг G. и г а ^ Patentowy Rzeczypospo1itej Po1skiej (иР) // Szewc А., 1уг G. Prawo wiasnosciprzemysiowej. — Warszawa: Wydawпictwo С. Н. Веск, 2003. — S. 369-390.
11. Ustawa z dnia 31 maja 1962 Г. о Urz^dzie Patentowym Rzeczypospo1itej Po1skiej — tekst jedno1ity // Dz. и.— 1993 — №. 26. — Poz. 118.
12. Ustawa z dnia 30 czerwza 2000 Г. — Prawo wiasnosci przemysiowej // Dz. и . — 2001 — №. 49. — Poz. 508.
13. Rozporz^dzeшe Rady Ministr6w z dnia 30 sierpnia 2001 Г. w sprawie postgэowaшa spornego przed и г а ^ е тPatentowym Rzeczypospo1itej Po1skiej // Dz. и . — 2001 — №. 92. — Poz. 1018.
14. Rozporz^dzeшe Rady Ministr6w z dnia 8 stycznia 2002 Г. w sprawie szczeg61owego zakгesu dzia1ania и г а ^иPatentowego Rzeczypospo1itej Po1skiej // Dz. и. — 2002 — №. 8. — Poz. 59.
15. Rozporz^dzeшe Prezesa Rady Ministr6w z dnia 17 т^еяша 2001 г. w sprawie nadania statutu Urz^dowiPatentowemu Rzeczypospo1itej Po1skiej // Dz. и . — 2001 — №. 101. — Poz. 1092.
Опубліковано
2020-07-30