ПОНЯТТЯ ТА НАСЛІДКИ НЕНАЛЕЖНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА

  • В. Л. Гранін
Ключові слова: представництво

Анотація

Проблема забезпечення належного виконання представником обов'язків, що покладаються на нього у правовідносинах представництва, має велике практич-не значення, оскільки від цього в кінцевому підсумку залежить досягнення мети, заради якої, власне, і був встановлений даний інститут.

Посилання

1. Рясенцев В. А. Деятельность от имени другого лица без полномочия / / Ученые записки ВЮЗИ.— М., 1958. — Вып. 5. — С. 67-82.
2. Харитонов Є., Конопліна Л. Наслідки укладення угоди неуповноваженою особою або з перевищенням повноважень / / Радянське право. — 1978. — № 9. — С. 85-89.
3. Крупко П. Наслідки неналежного здійснення добровільного представництва / / Право України. — 2002. — № 10. — С. 104-109.
4. Харитонов Е. О. Обязательства, возникающие из ведения дел без поручения, в советском гражданском праве: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Х., 1980. — С. 15-16.
5. Зубар В. М. Зобов'язання, що виникають з ведення чужих справ без доручення: Автореф.д и с . канд. юрид. наук. — К., 2001. — С. 10-11.
6. Рясенцев В. А. Представительство в советском гражданском праве: Дис. д-ра юрид. наук:В 2 т. — М., 1948.
7. Невзгодина Е. Л. Представительство по советскому гражданскому праву. — Томск: Изд-воТомск. ун-та, 1980. — 176 с.
8. Сєверова Є. С. Представництво за римським приватним правом та його рецепція у сучасному цивільному праві України: Автореф. д и с . канд. юрид. наук. — О., 2004. — 19 с.
9. Цивільне право України: Підручник / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. — К.: Істина,2003. — С. 230-231.
Опубліковано
2020-07-30