ПІДСТАВА НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ПРИ ПРЯМОМУ ДЕРЖАВНОМУ ФІНАНСУВАННІ

  • Л. М. Мандрика
Ключові слова: політичні партії

Анотація

В умовах подальшого становлення політичної системи, в Україні виникає все більша нагальність у введенні державного фінансування діяльності полі-тичних партій. До того позитивний досвід передових країн Європи і світу свід-чить про доцільність та ефективність введення такого механізму фінансуван-ня. Це надає партіям змогу залишатися осторонь від приватного і промислово-го капіталу, а значить, функціонувати з єдиною метою — відстоювати та реалі-зовувати політичні права та інтереси своїх членів і виборців, а не вузькокла-нові потреби обмеженого кола осіб.

Посилання

1. Про державне фінансування політичних партій: Проект ЗУ / / http://www.rada.gov.ua./library/catalog/law. станом на 10 липня 2003 р.
2. Стенограма виступу народного депутата України Ігоря Гриніва на пленарному засіданні Вер-ховної Ради України 04.07.2003 р. / / http://www.rada.gov.ua/library/STENOGR/index.htm
3. Стенограма виступу народного депутата України Ю. Тимошенко на пленарному засіданні Верховної Ради України 04.07.2003 р. / /http://www.rada.gov.ua/library/STENOGR/index.htm
4. О политических партиях: Закон Российской Федерации, утв. 21.07.2001 г. / / Собрание законодательства Российской Федерации. — 2001. — № 29. — С. 2950.
5. Кара-Мурза В. Спор о государственном финансировании партий: британский опыт / / Правоедело. — 2003. — № 9 (27).
6. Про політичні партії в Україні: Закон України від 15.04.2001 р. № 2365-111 / / ВідомостіВерховної Ради України. — 2001. — № 23. — Ст. 118.
7. Бюджетний Кодекс України / / Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 37-38.
8. Скакун О. Ф. Теория государства и права / Ун-т внутр. дел. — X.: Консум, 2000. — С. 403.
9. Гражданское право Украины: В 2 ч. Ч. 1 / Под ред. А. А. Пушкина, В. М. Самойленко; Ун-твнутр. дел. — X.: Основа, 1996. — С. 205.
10. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / Д. В. Боброва, О. В. Дзера, А. С. Довгерт та ін.;За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — С. 175.
11. Красавчиков О. А. Юридические факты в современном гражданском праве. — М.: Госполитиздат, 1958. — С. 57.
12. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV / / Голос України. — 2003. — № 45-46,
12 берез.; № 47-48, 13 берез.
13. Общая теория государства и права: Учебник / Под ред. В. В. Лазарева. — 2-е изд., перераб. идоп. — М.: Юристъ, 1996. — С. 193.
14. Красавчиков О. А. Вказ. праця. — С. 104.
15. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV / / Голос України. — 2003. — № 45-46,
12 берез.; № 47-48, 13 берез.
16. Красавчиков О. А. Вказ. праця. — С. 125-126.
17. Там само. — С. 62.
18. Скакун О. Ф. Вказ. праця. — С. 404.
19. Гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е. А. Суханов. — 2-е изд., перераб. и доп. —М.: БЕК, 1998. — Т. 1. — С. 328.
Опубліковано
2020-07-30