СИСТЕМА ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФОНОГРАМ

  • О. В. Ієвіня
Ключові слова: договірні відносини, використання фонограм

Анотація

Прийнята 28 червня 1996 р. Конституція України на самому високому за-конодавчому рівні закріпила право кожного володіти, користуватися і розпо-ряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяль-ності [1 ]. Проте, якщо у сфері авторського права вже був напрацьований пев-ний досвід, хоча і значно обмежений через радянську правову систему, само поняття суміжних прав, зокрема, прав виробників фонограм, з'явилося у націо-нальному законодавстві тільки у 1993 р., коли був прийнятий Закон України «Про авторське право і суміжні права»

Посилання

1. Конституція: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР / / Відомості Верховної Ради України. —1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 13. — Ст. 64.
3. Трейнер Т. Практика правозастосування та боротьба з контрафактною продукцією / / Інтелектуальний капітал. — 2002. — № 1. — С. 34-42.
4. Чеботарьов В., Троцька В. Національні та зарубіжні реалії правового поля у сфері виробництва та розповсюдження лазерних дисків / / Інтелектуальна власність. — 2002. — № 9. —С. 33-38.
5. Бондаренко С. Захист авторського права і суміжних прав у національному законодавстві //Інтелектуальна власність. — 2001. — № 9-10. — С. 28-31.
6. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року. — X.: Одіссей, 2003. — С. 190.
7. Право інтелектуальної власності: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / За ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. — К.: Ін Юре, 2002. — С. 624.
8. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року. — X.: Одіссей, 2003. — Ст. 12.
9. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII (в редакції Закону від 11 липня 2001 р.) / / Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 43.— Ст. 214. — С. 37.
10. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року. — X.: Одіссей, 2003. — С. 456.
11. Там само. — Ст. 32.
12. Там само. — Ст. 31.
13. Glossaire du droit d'auteur et des droits voising. — Genève: OMPI, 1980. — № 154. — P. 157.
14. Делия Липцик. Авторское право и смежные права: Пер. с фр. / Предисл. М. Федотова. — М.:Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2002. — С. 283.
15. Зобов'язальне право: Теорія і практика: Навч. посіб. для студ. юрид. вузів і ф-тів ун-тів /О. В. Дзера, Н. С. Кузнецова, В. В. Луць та ін.; За ред. О. В. Дзери. — К.: Юрінком Інтер,1998. — С. 529.
16. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзера (кер. авт. кол.), Д. В. Боброва,А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. — К.: Юринком Інтер, 2002. —Кн. 2. — С. 249.
17. Glossaire du droit d'auteur et des droits voising. — Genève: OMPI, 1980. — № 154. — P. 157.
18. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII (в редакції Закону від 11 липня 2001 р.) / / Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 43.— Ст. 214. — С. 31, 39.
19. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. —2-е изд., перераб. и доп. — М.: ПБОЮЛ Гриженко Е. М., 2000. — С. 329.
20. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року. — X.: Одіссей, 2003. — Ст. 1109.
21. Там само. — Ст. 1108.
22. Там само. — Ст. 1109
23. Охрана промышленной собственности в Украине: Монография / Под ред. А. Д. Святоцкого,Л. Петрова. — К.: Ін Юре, 1999. — С. 249.
Опубліковано
2020-07-30