ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ ПРАВА: ІНСТИТУТИ ШЛЮБУ, СІМ'Ї ТА СПАДКУВАННЯ В ЕКЛОЗІ VIII СТ.

  • Р. М. Достдар
Ключові слова: Візантія, традиція права

Анотація

Актуальність теми безпосередньо випливає із сучасного формування право-вої системи України і складається у вивченні теоретичного аспекту проблеми наступності і запозичення в праві приватноправових інститутів, а саме інсти-тутів шлюбу, родини, спадкування. Дослідження наступності цих інститутів має істотне: 1) теоретичне значення, тому що дозволяє глибше зрозуміти діа-лектику розвитку інститутів шлюбу і родини, шляхи їхнього удосконалюван-ня; 2) практичне значення, оскільки дає можливість усвідомити значимість стійкості в збереженні цих правових елементів, укорінених і в правовій сис-темі України. Дійсно, своєрідність правової спадщини України полягає в тому, що вона містить у собі право, засноване на місцевих правових традиціях і звичаях, яке перейняло елементи правової культури як Заходу, так і Сходу.

Посилання

1. Липшиц Е. Э. Византийское законодательство и право У!-УШ вв. и вопрос о восточном характере византийского феодализма. — М.: Изд-во вост. лит., 1960. — С. 3-4.
2. Энциклопедический словарь. Т. 6. — С.Пб., 1892. — С. 264.
3. Эклога: Византийский законодательный свод VIII в. / Коммент. Е. Э. Липшиц. — М., 1965.— С. 89 (далі — Еклога).
4. Еклога. — Титул 2, ст. 9.
5. Еклога. — Титул 17, ст. 19-23.
6. Васильевский В. Г. О синодальном списке Эклоги императоров Льва и Константина и о двух списках Земледельческого закона / / Труды В.Г.Васильевского. — Л., 1930. — Т. 4. —С. 117-118.
7. Еклога. — С. 104-105.
8. Еклога. — Титул 3, Ст. 2.
9. Павлов А. Личные отношения супругов по греко-римскому праву / / Ученые записки Казанского университета. — 1865.
10. Еклога від Н. П. Благоєва / / Университетська бібліотека. — Софія, 1936. — № 122. — С. 79-80.
Опубліковано
2020-07-30