ПРАВО НА ЖИТТЯ ЗАРОДКУ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШТУЧНОГО ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ (АБОРТУ)

  • С. Б. Булеца
Ключові слова: цивільно-правове регулювання

Анотація

Захист особистості зародку тісно пов'язаний з питанням легалізації абортів. На думку медицини, людське життя починається з моменту зачаття, так як тоді закладається генетичний початок і не змінюється до смерті. Розвиток зародку безперервний, тривалий, зародок 6-10 тижневий зовні має ознаки лю-дини. Переривання вагітності серед легальних умов негативно впливає на здо-ров'я жінки чи на здоров'я майбутньої дитини. Тому ще за часів Гіппократа аборти були заборонені

Посилання

1. Судо Ж. Біологічний статус людського ембріона: (Доп. для медиків) / / Родина і біоетика. —С. 131-139.
2. Jobbagyi Gabor. A mehmagzat eletjoga, az abortuszlegalizaciö konfliktusa. — Budapest, 1994. — 111 öldal.
3. Чернега К. А. Некоторые правовые аспекты искусственного прерывания беременности (аборта) / / Гражданин и право. — М., 2002. — № 9-10. — C. 78-86.4. Дождевд В. Римське приватне право: Підруч. для вузів. — М., 1996. — С. 589, 258.
5. Тертуллиан К. С. Ф. Апология VIII п. 8 / / Богословские труды. — М., 1984. — Сб. 25. —С. 180.
6. Германское право. Ч. 1. — М., 1996. — С. 378-408.
7. Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. — М., 1997;Хвостов В. М. Система римского права. — М., 1996. — С. 92; Веберс Я. Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском праве и семейном праве. — Рига, 1975. — С. 184.
8. Вагацума С., Ариидзуми Т. Гражданское право Японии. — М., 1993. — С. 44; Enneccerus L.,Ripp Th., Wolf M. Lerhburch des bürgerlichen Rechts. Allgemeiner Teil. Bd. 1., Abt. 1. —Marburg 1928. — P. 188.
9. Малеина M. H. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. —М., 2000. — С. 59.
10. Хвостов В. М. Вказ. праця. — С. 93-94.
11. Судо Ж. Вказ. праця. — С. 131-139.
12. Силуяпова И. В. Етика лікування: сучасна медицина і православ'я. — М., 2001. — С. 103.
13. Про порядок штучного переривання вагітності від 12 до 28 тижнів: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1993 р. № 926.
14. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України / / Відомості Верховної Ради. — 1993. — № 4. — Ст. 19.
Опубліковано
2020-07-30