УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ВНАСЛІДОК РЯТУВАННЯ ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА НОВИМ ЦИВІЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

  • Д. Шапошников

Анотація

Інститут зобов'язань, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичних осіб, формувався ще у радянському цивільному праві, причому спо-чатку, на підґрунті судової практики з'явився інститут зобов'язань внаслідок рятування майна соціалістичних організацій, а вже потім — внаслідок ряту-вання життя і здоров'я фізичних осіб.

Посилання

1. Вердников В. Г., Кабалкин А. Ю. Возмещение вреда, понесенного гражданином при спасаниисоциалистического имущества. — М.: Гос. изд-во юрид. лит., 1963. — С. 16.
2. Стависский П. Р. Возмещение вреда при спасании социалистического имущества, жизни издоровья граждан. — М.: Юрид. лит., 1974. — С. 32-38.
3. Детальніше про це див., наприклад: Там само. — С. 126-127.
4. Там само. — С. 32-38.
5. Иоффе О. С. Новое обязательство в советском гражданском праве / / Вестник Ленинградскогоуниверситета. Сер. экономики, философии и права. — Л., 1962. — № 11, вып. 2. — С. 100-101.
6. Стависский П. Р. Вказ. праця. — С. 31-32.
7. Див., наприклад: Казанцев Л. Учение о представительстве в гражданском праве. — Ярос-лавль, 1878. — С. 100; Советское гражданское право / Под ред. В. А. Рясенцева. — М., 1968.— Т. 1. — С. 228; Гражданское право: Учебник / Под ред. Е. А. Суханова. — 2-е изд. — М.:БЕК, 1998. — Т. 1. — С. 399; Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. Кн. 1 / За ред.О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — С. 226. Огляд див., наприклад:Рясенцев В. А. Представительство в советском гражданском праве: Дис... д-ра юрид. наук:В 2 т. — М., 1948. — Т. 1. — С. 33-55.
8. Представительство. Поручение. Доверенность / / Гражданский кодекс: Практический ком-ментарий. — М., 1925.
9. Огляд позицій різних авторів та їхню класифікацію див., також: Советское гражданское право: В 2 т. / Под ред. О. А. Красавчикова. — М.: Высшая шк., 1972. — Т. 1. — С. 213-214.
10. Див., наприклад: Юридична відповідальність (цивілістичні аспекти). — Львів, 1975. —С. 193, 194. Див., також рецензію на цю працю: Стависький П. Р., Харитонов Е. О. / / Ра-дянське право. — 1976. — № 10. — С. 107; Гражданское право: Учебник. Ч. 1 / Под ред.Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. — М.; С.Пб.: ТЕИС, 1996. — С. 230-231.
11. Советское гражданское право: Учебник: В 2 т. / Под. ред. В. А. Рясенцева. — М.: Юрид. лит.,1975. — Т. 1. — С. 230.
12. Див., наприклад: Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзера (кер. авт. кол.),Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер,2002. — Т. 1. — С. 91.
13. Див. про це, наприклад: Ставиский П. Р. Возмещение вреда при спасании социалистическогоимущества, жизни и здоровья граждан. — М.: Юрид. лит., 1974. — С. 125.
14. Бурзель Ю. Щодо встановлення верхньої межі відшкодування моральної (немайнової) шкоди/ / Право України. — 2003. — № 3. — С. 40-42.
15. Див. також: Харитонов Є. О. Коментар до книги першої проекту ЦК України / / Держава.Суспільство. Право. — 2003. — Вип. 2. Цивільне право. — С. 45.
Опубліковано
2020-07-29