ВИДИ СУДОВОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА. ЧИ Є ГРОМАДСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО?

  • С. А. Чванкін
Ключові слова: представництво

Анотація

Питання про необхідність представництва по цивільних справах у суді і його правового регулювання в чинному законодавстві має істотне значення. Зацікавленість учасників процесу в представниках багато в чому визначає не-обхідність правового регулювання даного інституту. Представництво в цивіль-ному процесі є процесуальним засобом реалізації громадянами права на судо-вий захист від посягань на честь і гідність, життя і здоров'я, на особисту свобо-ду і майно, гарантованого Конституцією України. Ст. 59 Конституції України закріплює право громадян і юридичних осіб на одержання правової допомоги

Посилання

1. Конституція України / / Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — С. 141.
2. Тертышников В. И. Гражданский процесс: Курс лекций. — 1995. — С. 54.
3. Гражданское процессуальное право Украинской ССР / М. И. Штефан, Е. Г. Дрижчаная,Л. К. Радзиевская и др. — К: Вища шк., 1989. — С. 76.
4. Представительство граждан в суде: Учеб. пособие для студ. юрид. спец. вузов / М. И. Штефан, Е. Г. Дрижчаная, Е. В. Гусев. — К.: Лыбидь, 1991. — С. 11.
5. Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 21. — Ст. 104.
6. Відомості Верховної Ради України. — 1999. — №45. — Ст. 397.
7. Гражданский процесс: Учебник / Под. ред. В. А. Мусина, И. А. Чечиной, Д. М. Чечота. — 2-еизд., перераб., доп. — М.: ПРОСПЕКТ, 1999. — С. 100; Штефан М. Й. Гражданский процесс:Учеб. для юрид. спец. высших учреждений образования. — К.: Ин-Юре, 1997. — С. 147Гражданский процесс: Учебник / Под. ред. В. В. Комарова. — X.: Одиссей, 2001. — С. 146.
8. Решетникова И. В., Ярков В. В. Гражданский процесс. — М.: НОРМА, 2000. — С. 79; Гражпроцесс: Учебник. — 3-е изд., испр. и доп. / Под ред. М. К. Треушникова. — М.:Горец-издат, 2000. — С. 151; Викут М. А., Зайцев И. М. Гражданский процесс России: Учеб-ник. — М.: Юристъ, 1999. — С. 117.
9. Ведомости Верховной Рады Украины. — 1999. — № 45. — С. 397.
10. Ведомости Верховной Рады Украины. — 1994. — № 13. — С. 64.
11. Ведомости Верховной Рады Украины. — 1994. — № 1. — С. 1.
12. Гражданский процесс: Учебник / Под. ред. В. В. Комарова. — X.: Одиссей, 2001. — С. 148.
Опубліковано
2020-07-29