ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ПУБЛІЧНОЇ ОБІЦЯНКИ ВИНАГОРОДИ БЕЗ ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ

  • Н. Ю. Голубєва
Ключові слова: правове регулювання, конкурс

Анотація

Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу (далі — публічна обіцянка винагороди) — новий інститут українського цивільного права. Вклю-чення публічної обіцянки винагороди в цивільний кодекс України відповідає тому широкому використанню даного інституту, який склався на практиці, і насамперед у відношеннях громадян. Найбільш типові життєві ситуації при яких виникає потреба в публічній обіцянці винагороди, — пошук зниклої до-машньої тварини, загублених документів, речей, іншого майна, розшук без звістки зниклої особи і т. п.

Посилання

1. Вакман Е. Л., Грингольц И. А. Авторские права художников. — М.: Сов. художник, 1962. —С. 115; Новицкий И.Б., Лунц Л. А. Общее учение об обязательстве. — М.: Гос. изд-во юрид.лит., 1950. — С. 184; Смирнов В. Н. Конкурс в советском гражданском праве. — С.Пб.: Изд-во
Ленингр. ун-та, 1964. — С. 73.
2. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) /Руководитель авт. кол. и отв. ред. О. Н. Садиков. — М.: Юрид. фирма КОНТРАКТ; ИНФРА-М,1998. — С. 647.
3. Гражданское право: Учебник. Т. 11, полутом 2 / Отв. ред. Е. А. Суханов. — М.: Бек, 2000. -С. 346.
4. Комментарий к гражданскому кодексу Молдавской ССР. — Кишинев: Картя молдаваненяскэ,1971. — С. 419.
5. Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Вказ. праця. — С. 185.
6. Гражданское право: Учебник. Т. 11, полутом 2 / Отв. ред. Е. А. Суханов. — М.: Бек, 2000. -С. 345.
Опубліковано
2020-07-29