ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ШЛЮБУ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЯВИЩА ТА ЙОГО ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ

  • О. І. Сафончик
Ключові слова: соціально-правові явища

Анотація

Шлюб є складне соціальне явище. При цьому зазначається і його юридич-ний аспект, у зв'язку з чим це і складає предмет дослідження правової науки. Незважаючи на зусилля вчених з'ясувати правову природу шлюбу, зазначене питання ще не знайшло свого однозначного вирішення. Аналіз різних позицій дає підставу для побудови певних концепцій шлюбу. У правовому сенсі, як визначав Г. Ф. Шершеневич, юридичний шлюб — це союз чоловіка і жінки з метою співжиття, заснований на взаємній згоді та укладений у встановленій формі

Посилання

1. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. — М., 1915. — Т. 2. — С. 263.
2. Юридический энциклопедический словарь / Под ред. А. Я. Сухарева. — М., 1984. — С. 28.
3. Бошко В. И. Очерки советского семейного права. — К.: Наук. думка, 1952. — С. 193.
4. Маслов В. Ф., Пушкин А. А. Советское семейное право. — К., 1981. — С. 63.
5. Оридорога М. Т. Вопросы семейного права. — К., 1969. — С. 36.
6. Рясенцев В. А. Семейное право. — М., 1971. — С. 67; Кисіль В. І. Молодим про сімейнезаконодавство. — К., 1990. — С. 11.
7. Свердлов Г. М. Советское семейное право. — М., 1958. — С. 96.
8. Новохатська Я. Щодо правової природи шлюбу / / Право України. — 2002. — № 4. — С. 135.
9. Кодекс о браке и семье: Науч.-практ. коммент. — Х.: Одиссей, 2000. — С. 118; Сімейнийкодекс України: Наук.-практ. комент. — К.: Істина, 2003.
10. Новохатська Я. Вказ. праця. — С. 131.
11. Загоровский А. И. Курс семейного права. — О., 1909. — С. 5.
12. Ворожейкин Е. М. Семейные правоотношения в СССР. — М., 1972. — С. 93.
13. Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. — М., 1971. — Т. 1. — С. 160.
14. Нечаева А. М. Брак, семья, закон. — М., 1984. — С. 120.
15. Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. — М., 1971. — Т. 1. — С. 160; Иоффе О. С. Советскоегражданское право. — Л., 1965. — Т. 3. — С. 187.
16. Антокольская М. В. Семейное право: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2000. —С. 111.
17. Новохатська Я. Вказ. праця. — С. 133.
18. Азимов Ч. Н., Явор О. А. О природе брака / / Семья в кризисном социуме: Сб. тез. докл. исообщ. — Х., 1994. — С. 87.
19. Ворожейкин Е. М. Вказ. праця. — С. 93.
20. Новохатська Я. Вказ. праця. — С. 133.
Опубліковано
2020-07-29