ЗМІСТ ПРАВА НА ЖИТТЯ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  • Л. А. Ольховік
Ключові слова: право на життя

Анотація

Проблеми життя та смерті завжди хвилювали людей, цій темі присвячено чимало наукових праць. Особливо гостро сьогодні стоїть питання права на життя. Адже право на життя мають усі живі істоти. Стосовно людини це пра-во має глибинний зміст. Лише остання, наділена розумом і свідомістю, є вищою соціальною істотою, оскільки її життя є нероздільним від суспільного розвит-ку. Життя — це, на мій погляд, неповторний і унікальний феномен природи, і нічого немає вищого за нього. Без життя втрачають вагу інші природні і соці-альні цінності, навколишнє середовище, матеріальний достаток, мирне існуван-ня, розвиток демократії та інші проблеми. Цю думку підтверджує ст. 3 Консти-туції України. «Людина, її життя і здоров'я, честь та гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» [1], та п. 1 ст. 281 ЦК, який вказує на те, що «фізична особа має невід'ємне право на життя»

Посилання

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. —О.: Маяк, 1996. — С. 3.
2. Цивільний кодекс України: Коментар / Під ред. Є. О. Харитонова, О. М. Калітенко. — О.:Юрид. л-ра, 2003. — С. 240.
3. Красавчикова О. Л. Социальное содержание правоспособности советских граждан / / Правоведение. — 1960. — № 1. — С. 22-24.
4. Цивільне право України: У 2 кн. Кн. 1 / Під ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. — К.:Юрінком Інтер, 2002. — 720 с.
5. Велика медична енциклопедія. — К., 1999. — С. 153.
6. Философский энциклопедический словарь. — М.: Сов. энцикл., 1983. — С. 186.
7. Основы законодательства Украины о здравоохранении / / Ведомости Верховной Рады Украины. — 1993. — № 21. — С. 67.
8. Эмбрион — в закон! / / Медицинская газета. — 1997. — № 22. — С. 2.
9. Ковалев М. И. Право на жизнь и право на смерть / / Государство и право. — 1992. — № 7. —С. 68-76.
10. Иванюшин А. Ю. Категории марксистской этики и профессиональная врачебная мораль //Медицинская этика и деонтология. — М., 1983. — С. 52.
11. Красницкая Л. Право на жизнь / / Бизнес-информ. — 1999. — № 1-2. — С. 20-23.
12. Бородин С., Глушков В. Уголовно-правовые проблемы эвтаназии / / Советская юстиция. —1992. — № 9-10. — С. 34-38.
13. Малеина М. Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. —М.: МЗ-ПРЕСС, 2001. — С. 20-24.
14. Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. А. Довгерта. — К.: Укр. центрправн. студій, 2000. — С. 158.
15. Калітенко О. М. Право на життя в системі особистих немайнових прав фізичної особи //Суспільство. Держава. Право. Цивільне право. — 2003. — Вип. 2. — С. 37.
Опубліковано
2020-07-29