АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ УКРАЇНИ ПОЗА МЕЖАМИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

  • С. О. Кузнецов
Ключові слова: компетенція, державна межа

Анотація

Ситуація, що склалася, згубна тим, що Україна ризикує залишитися осто-ронь від процесу розподілу ресурсів Світового океану, які є надбанням усього людства. Це може поставити прийдешні покоління наших громадян у приниз-леве становище населення слаборазвиненої «країни біля моря». У історичній практиці майже немає прикладів, коли промислово розвинена держава, маючи вихід до моря, не прагнула б використати цю перевагу у всьому діапазоні мож-ливостей: від контрактів з їншими країнами через морськи торгові шляхи до рекреаційних програм і розвітку приморського туристичного бізнесу. Україна — не виняток з цього загального правила. «Тому, здобувши незалежність полі-тичну, країна шукає шляхи надбання економичної незалежності й, маючи вихід до моря, цілком природно повинна використовувати усі переваги цього факто-ру»

Посилання

1. Кивалов С. В. Состояние и развитие законодательства Украины о морском транспорте //Международное морское право и Черноморский регион: Материалы семинара 14-17 ноября2001 г., Одесса / Под ред. Е. В. Додина. Спецвип. наук.-аналіт. журн. «Митна справа». —Львів, 2002. — С. 5.
2. Щипцов О. А. Основи державної морської політики: Навч. посіб. — К., 2002. — С. 107-108.
3. Щипцов О. А. Україна морська держава. — К., 1998. — С. 143.
4. О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 годаи Соглашения об имплементации Части XI Конвенции Организации Объединенных Наций поморскому праву 1982 года: Закон Украины от 3.06.99 / / Голос Украины. — 1999. — № 108.
5. Докладніше про визначення поняття «територіальни води» див., наприклад: Кузнецов С. О.Поняття територіальних вод / / Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. — О.,2002. — Вип. 16. — С. 363-367.
6. Конституция для океанов ( и Ж Ю 8 82): Учеб. пособие / Сост.: Е. В. Додин, С. А. Кузнецов;Под ред. С. В. Кивалова. — 1998. — 250 с. — (Б-ка журн. «Торговое мореплавание». Сер.:Правовое регулирование торгового мореплавания; №3/11). — На рус. и англ. яз.
7. Конвенция об открытом море 1958 года / / Додин Е. В., Кузнецов С. А. Женевские конвенциипо морскому праву. — 1998. — С. 5 - 9 . — (Б-ка журн. «Торговое мореплавание». Сер.: Правовое регулирование торгового мореплавания; № 5/ІІ).
8. Держави — учасники Конвенції ООН 1982 р. дійшли згоди про те, що у відносинах між ними«Конвенція має вищу силу ніж Женевські конвенції з морського права від 29 квітня 1958 р.»(Ст. 311 Ш С Ш З 82).
9. Докладніше про це див.: Додін Є. В., Серафімов В. В. Санкціоноване втручання у сфері торговельного мореплавства: Навч. посіб. — О., 2001.
10. Див., наприклад: Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія права: Підручник. — К.,2002; Котюк В. О. Теорія права: Курс лекцій: Навч. посіб. для юрид. ф-тів вузів. — К., 1996;Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посіб. — 6-е вид. — X.,2002; Теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенковта ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова, В. В. Копєйчикова. — К., 2002; Скакун О. Ф. Теория госу-
дарства и права: Учебник. — X., 2000.
11. Див., наприклад: Коваль Л. В. Адміністративне право: Курс лекцій: Для студ. юрид. вузів таф-тів. — К., 1996; Ківалов С. В., Біла Л. Р. Адміністративне право України: Навч.-метод.посіб. — О., 2001; Адміністративне право України: [Підруч. для юрид. вузів і ф-тів / Ю. П. Би-тяк, В. В. Богуцький, В. М. Таращук та ін.]; За ред. Ю. П. Битяка. — X., 2001.
12. Кравченко С. П. Проблемність юридичної термінології та шляхи її удосконалення / / Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць Одес. держ. юрид. академії / Відп. ред.С. В. Ківалов. — О., 1998. — С. 53.
13. Паньков А. I., Кравченко С. П. До питання мови юридичного закону та її вплив на правовукультуру суспільства / / Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць Одес. держ.юрид. академії / Відп. ред. С. В. Ківалов. — О., 1998. — С. 59-60.
14. Див.: Кузнецов С. А. Территориальные воды Украины: понятие и нормативное определениетермина / / Митна справа. — 2002. — № 3. — С. 31-35.
15. Вихрист С. М. Імунітет та застосування юрисдикції в міжнародному кримінальному праві //Держава і право. — 2001. — Вип. 11. — С. 500-503.
16. Див.: Про державний кордон України: Закон України від 4.11.91 / / Відомості ВерховноїРади України. — 1991. — № 2. — Ст. 5.
17. Ключников Ю. В. Принципы осуществления предписывающей юрисдикции / / Международное публичное и частное право. — 2002. — № 1. — С. 11-17.
18. Докладніше див., наприклад: Додин Е.В. Административная ответственность за нарушенизаконодательства об исключительной (морской) экономической зоне Украины / / Юридичес-кий вестник. — 1996. — № 3. — С. 67-68; Головатый С. П. 200-мильная экономическая зона
в Мировом океане: (Международно-правовые проблемы). — К., 1984.19. Докладніше див., наприклад: Кузнецов С. А. О таможенной (морской) зоне Украины / / Митна справа. — 2002. — № 4. — С. 68-80; Кузнецов С. А. Административно-юрисдикционная компетенция таможенных органов Украины в открытом море / / Митна справа. — 2002. —№ 6. — С. 28-31.
20. Ми не можемо погодитись із твердженнями деяких авторів про те, що прилегла зона це «лишь часть (зона) исключительной экономической зоны прибрежного государства». Див., наприклад: Шемякин А. Н. Современное международное морское право и перспективы его развития.
— О., 2002. — С. 188.
21. Докладніше про цю частку відкритого моря див., наприклад: Баймуратов М. А., Досковский В. Г. Международно-правовой режим континентального шельфа: Монография. — О.,2001.
22. Див., наприклад: Высоцкий А. Ф., Цемко В. П. Черноморско-Азовский бассейн: (Правовые вопросы использования пространств и ресурсов) / АН УССР. Ин-т государства и права; Отв.ред. Ю. С. Шемшученко. — К., 1991.
Опубліковано
2020-07-29