МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ СВОБОДИ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНА БЕЗПЕКА

  • Ю. Фисун
Ключові слова: міжнародно-правові гарантії

Анотація

Із закінченням «холодної війни» на передній план виходить питання, чи й надалі основну загрозу міжнародному миру і стабільності становитимуть суто міждержавні конфлікти. Збільшується кількість і розширюються масштаби внутрішніх суперечок, що є результатом потужних впливів на людські спільноти, які вони відчувають з різних сторін. Такі впливи (економічні, демографічні, соціальні та природні) вбирають в себе існуючі потенційні конфліктогенні фак-тори та утворюють цілком нові. В результаті ми бачимо виникнення нових загроз безпеці, які призводять до міжгрупової ворожнечі і насильства. Ці за-грози в даний момент можуть бути не досить відчутними в окремих соціумах, де вони співвідносяться з іншими вже існуючими там загрозами (економічні, етнічні, релігійні диспропорції).

Посилання

1. Авакьян С. А. Свобода вероисповедания как конституционно-правовой институт / / Вестн.Моск. ун-та. Сер. 11. Право. — 1999. — № 1. — С. 3-22.
2. Бабій М. Ю. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення. — К.:Вища шк., 1994. — 84 с.
3. Інтровігне М. Свобода релігій в Європі / / Релігійна свобода: природа, правові і державнігарантії. — К., 1999. — С. 9-12.
4. Корчева 3. Г., Яшин П. П. Советское законодательство о религиозных культах. — X.: Вищашк., 1985. — 119 с.
5. Шуба О. В. Релігія в етнонаціональному розвитку України. — К.: Криниця, 1999. — 324 с.
6. Juergensmeyer M. The New Cold War? Religious nationalism confronts the Secular State. —California University Press, 1993. — 292 р.
7. Lifton R. J. Destroying the World to Save It: Aum Shinrikyo, Apocalyptic Violence, and the NewGlobal Terrorism. — Holt Metropolitan, 1999. — 345 р.
8. Кураев А. Техника религиозной безопасности / / Миссионерское обозрение. — 1999. — № 5.— С. 7-8.
9. Устав Организации Объединенных Наций / / Действующее международное право: В 3 т. /Сост.: Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. — М., 1996. — Т. 1. — С. 7-33.
10. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. / / Действующее международное право: В 3 т. /Сост.: Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. — М., 1997. — Т. 2. — С. 5-10.
11. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. / / Действующее международное право: В 3 т. / Сост.: Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. — М., 1997. — Т. 2. —С. 21-39.
12. Конвенция о правах ребенка 1989 г. //Действующее международное право: В 3 т. / Сост.:Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. — М., 1997. — Т. 2. — С. 48-67.13. Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии иубеждений 1981 г. / / Международные акты о правах человека: Сб. док. — М., 1999. —С. 132-134.
14. Шуршалов В. М. Международно-правовые отношения. — М., 1971. — 239 с.
Опубліковано
2020-07-29