МІЖНАРОДНИЙ ПОГЛЯД НА НЕДЕРЖАВНІ ФОРМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ, ЇХ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ПРИВАТНИХ ПЕНСІЙ)

  • О. С. Савич
Ключові слова: міжнародний погляд, соціальне страхування

Анотація

У наш час захист громадян від бідності перестав бути головним змістом соціальної політики західноєвропейських держав. Слабкою ланкою стало пен-сійне забезпечення в старості. Починаючи з 70-х рр. безперервно скорочувалась народжуваність, що вкрай несприятливо вплинуло на співвідношення між працюючими та пенсіонерами. У Франції, наприклад, частка осіб віком від 60 років у загальній чисельності населення складає нині приблизно 20%, до 2020 р. вона зросте до 27%, а в 2040 р. — переступить 30% рубіж

Посилання

1. Следующий кризис мировой экономики будет пенсионный / / http://www.newsru.com
2. Пенсионеры уничтожают мировою экономику// http://www.washprofile.org
3. Следующий кризис мировой экономики будет пенсионный / / http://www.newsru.com
4. Adema W., Einerhand M. The growing role of privat social benefits / / Labour Market and SocialPolicy Occasional Papers. — 1998. — № 32. — P. 24-31; Ахунтов О. Т. Роль государства вразвитии накопительных пенсионных систем / / США, Канада: Экономика, политика, культура. — 2003. — № 1. — С. 65-76; Behrendt C. Privat pension — a viable alternative? / / InternationalSocial Security Association. — 2000. — Vol. 53. — P. 3-25; Болотіна H. Б. Недержавне пенсій-
не забезпечення в Україні: окремі правові питання запровадження / / Актуальні проблемидержави та права: Зб. наук. праць. — О., 2000. — Вип. 7. — С. 94-101; Davis E. P. Privatepensions in OECD countries: The United Kingdom / / Labour Market and Social Policy OccasionalPapers. — 1997. — № 21. — P. 3-14; James E. New systems for old age security: Teory, practice,nd empirical evidence / / World Bank Policy Research Working Papers. — 1996. — № 1766. —
P. 3-21.
5. Смирнов И. В жизни всякое бывает. Застраховался — трудись спокойно / / Парламентскаягазета. — 2001. — № 98. — С. 34.
6. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря1966 года / / Международные акты о правах человека: Сб. док. / Сост. В. А. Каркашкин,Е. А. Лукашева — М., 2000. — 750 с.
7. Конвенція МОП № 102 «Про мінімальні норми соціального забезпечення 1952 г. / / Міжнародне законодавство про охорону праці: Конвенції та рекомендації / Упоряд. Е. М. Теличко.— К., 1997. — Т. 3. — С. 249-256.
8. Christina Behrendt Privat pension — a viable alternative? / / International Social SecurityAssociation. — 2000. — Vol. 53. — P. 3-25.
9. James E. New systems for old age security: Teory, practice, and empirical evidence / / World BankPolicy Research Working Papers. — 1996. — № 1766. — P. 3-21.
10. Davis E. P. Private pensions in OECD countries: The United Kingdom / / Labour Market andSocial Policy Occasional Papers. — 1997. — № 21. — P. 3-14.
11. Adema W., Einerhand M. The growing role of privat social benefits / / Labour Market and SocialPolicy Occasional Papers. — 1998. — № 32. — P. 24-31.
12. Системы государственного и частного пенсионного обеспечения: мировой опыт / / h t t p : //www.ress.ru
13. Там само.
14. Урядовий кур'єр. — 1994. — 22 січ.; 1997. — 30 жовт.; 1998. — 23 квіт.
15. Затверджена Указом Президента України від 11 червня 1998 року / / Урядовий кур'єр. —1998. — 18 черв.
16. Таггарт Г. М. Досвід реформування пенсійної системи у країнах Східної Європи та СНД упорівнянні з проведенням пенсійної реформи в України / / h t t p : / / www.penshion.kiev.ua
17. Пенсионная реформа (Украина) / / h t t p : / / www.npftppf.ru
18. Таггарт Г. М., Кіча Т., Надточій Б. Досвід чилійської пенсійної реформи спотворюється танастирливо пропонується Україні. Чи варто українцям долати пенсійні Анди? / / УкраїнаБізнес. — 2002. — 14-21 черв., № 25 (576). — С. 13.
19. Болотіна Н. Б. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні окремі правові питання запровадження / / Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. — О., 2000. — Вип. 7. —С. 100.
Опубліковано
2020-07-29