ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

  • О. В. Мусатова
Ключові слова: громадські організації

Анотація

Формування громадянського суспільства пов'язане зі складними процеса-ми розвитку самоуправлінських аспектів суспільства, становленням незалеж-ності громадян від влади, прагненням створити ефективні механізми, що регу-люють взаємодію з державою, сприяють вдосконаленню правового поля. Од-ним із важливих конституційних прав громадян в демократичній державі є право на об'єднання (свобода спілок та асоціацій) тобто право вільно створю-вати різного роду об'єднання, приєднатись до них і виходити з них.

Посилання

1. Конституція України (в ред. від 28 червня 1996 р.). — К., 1996.
2. Політологія: Навч. посіб. для вузів / Упоряд. та ред. М. Сазонова. — X.: Фоліо, 1998. —521 с.
3. Про об'єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р.
4. Ібрагімова І. Забезпечення доступу до державної інформації / / Вісник УАДУ. — 2000. —№ 2. — С. 27-34.
5. Ібрагімова І. М. Коментарі до тексту проекту Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики центральними та місцевимиорганами виконавчої влади / / www.un.kiev.ua/en/undp/publications.php
6. Кік Дж. Громадянське суспільство: старі образи, нове бачення: Пер. з анг. — К.: К.І.С., 2002.— С. 11.
7. Українська державність у XX столітті: Історико-політичний аналіз / Кер. авт. кол. Б. Ю. Дергачов. — К.: Політ. думка, 1996. — С. 347.
8. Національна Концепція розвитку громадянського суспільства в Україні: Кроки до громадянського суспільства. — К., 2004.
Опубліковано
2020-07-28