ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ПРАВОВИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН: ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ

  • І. Ю. Перекрестова
Ключові слова: толерантність, феномен, поняття

Анотація

В історії суспільствознавства здавна існувала тенденція пошуку механізмів гармонізації соціальних відносин. Ця тенденція розвивалась переважно в руслі гуманістичних напрямів, які на противагу принципам насильства, неприми-ренності, ворожнечі та заперечення компромісу пропонували ідею толерант-ності (від лат. ^Іегап^ — терплячий) у стосунках з усіма «іншими», що відрізняються за індивідуальними чи груповими ознаками. Ці ідеї є актуаль-ними і в нинішній ситуації суспільного розвитку, поряд із так званими «глобаль-ними» проблемами. У XX ст. людство опинилось на межі виживання. Світову спільноту приголомшили катаклізми нетерпимості, коли здорові ідеї соціаль-ного і національного відродження під гаслами побудови справедливого ладу перетворювались на свої антиподи, які штовхали світ до тоталітаризму. Нето-лерантність — закономірне і природне породження кризових явищ, соціальної нестабільності, зниження життєвого рівня населення тощо. І хоча нетерпимість неминуче супроводжувала економічні й політичні кризи в будь-якій країні за будь-яких часів, толерантність завжди залишалась універсальною загальнолюдсь-кою цінністю й основою для розбудови власне людських контактів на різних рівнях: у взаємовідносинах між окремими особистостями, між різними за орга-нізацією соціальними групами, між народами і державами

Посилання

1. Ашин Г. К. Толерантность и элита / / Власть. — 2002. — № 5. — С. 28-30.
2. Галкин А. А., Красин Ю. А. Культура толерантности перед вызовами глобализации / / Социс.— 2003. — № 8. — С. 64-71.
3. Гершунский Б. С. Толерантность в системе ценностно-целевых приоритетов образования //Педагогика. — 2002. — № 7. — С. 3-7.
4. Дмитрієв А. І. Міжнародне право: теорія і практика / / Держава і право. — 2001. — Вип. 12.— С.502-511.
5. Зонова Т. В. Конфликты или консенсус: дипломатия как средство достижения мира / / Общественные науки и современность. — 2003. — № 1. — С. 122-129.6. Кривицька О. Міжетнічна толерантність. Як скоротити «соціальну відстань» / / Віче. — 2002.
— № 9. — С. 35-45.
7. Кривицька О. Толерантність чи конфронтація: вектори етноконфліктного потенціалу України/ / Людина і політика. — 2001. — № 6. — С. 3-22.
8. Кривицька О. Толерантність чи конфронтація: вектори етноконфліктного потенціалу України/ / Людина і політика. — 2002. — №1. — С. 17-32.
9. Макаренко В. П. Толерантность в контексте фундаментализма: аналитический подход / / Философия права. — 2001. — № 1. — С. 45-49.
10. Панина Н. О применении шкалы социальной дистанции в исследованиях национальной толерантности в Украине / / Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2003. — № 4. — С. 21-43.
11. Прохоров Е. П. Толерантность — ценностное и нормативное ядро информационного порядка вдемократическом обществе / / Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика.— 2003. — № 5. — С. 69-97.
12. Шадже А. Ю., Дамениа О. Н. Толерантность в ценностной системе трансформирующейся России / / Социально-гуманитарные знания. — 2003. — № 5. — С. 228-235.
13. Швачко О. В. Толерантність як психолого-соціальний феномен / / Соціологія: теорія, методимаркетинг. — 2001. — № 2. — С. 154-170.
14. Шугуров М. В. «Праздная» толерантность: постмодернистский сценарий / / Общественныенауки и современность. — 2003. — № 5. — С. 140-149.
Опубліковано
2020-07-28