РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИНЦИПУ АВТОРИТЕТУ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

  • В. С. Богданов
Ключові слова: соціально-політичні процеси

Анотація

Авторитет як соціальна якість та компонент соціальної взаємодії реабілі-тується самим змістом сучасного демократичного суспільства, означуючи, з одного боку, в контексті соціально-політичного плюралістичного простору ступінь суспільної свідомості, а з іншого — морально-етичний стан соціально-го середовища. Реалізація системи «вплив — підпорядкування» в суспільстві забезпечує необхідний мінімум моралі, а значить, і необхідний «матеріал» для соціального та духовного, створює сприятливе соціальне тло для формування та самопрезентації індивідуальних вольових установок, які ґрунтуються на підвалинах морального самовизначення та особистісного саморозвитку.

Посилання

1. Манхейм К. Человек и общество в век преобразования. — М.: ИНИОН, 1991. — С. 55-57.
2. Розова Т. Ідеали і традиції / / Філософська і соціологічна думка. — 1991. — №8. — С. 99-105.
3. Назаров М. Об особенностях политического сознания в постперестроечный период / / Социс.— 1993. — №8. — С. 37-46.
4. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. — М.: Прогресс, 1986. — С. 184.
5. Кремень В. Політична стратегія України: порівняльні перспективи / / Віче. — 1994. — № 11.— С. 17-30.
6. Хабермас Ю. Понятие индивидуальности / / Вопросы философии. — 1989. — № 2. — С. 35-40.
7. Фромм Э. Бегство от свободы. — М.: Прогресс, 1990. — С. 180.
8. Боэси Є. Рассуждения о добровольном рабстве. — М.: Изд-во АН СССР, 1952. — С. 9.
9. Монтескье Ш. О духе законов. — М.: Госполитиздат, 1955. — С. 289.
10. Белый О. Авторитет, или «подпольный» человек на рандеву с историей / / Тайны «подпольного» человека. — К., 1991. — С. 79-110.
Опубліковано
2020-07-28