ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

  • О. І. Зоріна
Ключові слова: податкова система, розвиток економіки

Анотація

Аналіз сутності податку як економічної категорії базується на дослідженні закономірностей розширеного поновлення його окремих фаз, особливого роз-поділу та перерозподілу грошової форми власності. У свою чергу дослідження податкових форм повинне виходити з положень теорії держави і права. Пода-ток як конкретна форма примусового вилучення частини сукупного доходу суспільства в скарбницю держави відображає всі позитивні й негативні риси даного економічного простору і даної системи державного устрою та держав-ного керування. У залежності від стану податкових правовідносин у державі можна робити висновки про його прогресивний розвиток або регрес

Посилання

1. Фінансове право: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — С. 235.
2. Налоги: Учеб. пособие / Под ред. Д. Г. Черника. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 1996. — С. 4.
3. Глухов В. В., Дольдэ И. В., Некрасова Т. П. Налоги: теория и практика: Учебник. — 2-е изд., испр. и доп. — С.Пб.: Лань, 2002. — С. 19-22.
4. Налоги: Учеб. пособие / Под ред. Д. Г. Черника. — М., 1996. — С. 37-38.
5. Там само. — С. 23.
6. Глухов В. В., Дольдэ И. В., Некрасова Т. П. Вказ. праця. — С. 39.
7. Там само. — С. 50-51.
8. Слепец В. М. Налоги. — О.: Астропринт, 1998. — С. 58-60.
9. Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права: Навч. посіб. — 4-е вид., перераб. і доп. — К.:Знання, КОО, 2003. — С. 51.
10. Там само. — С. 274.
Опубліковано
2020-07-28