ЩОДО ПИТАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ (АДМІНІСТРАТИВНИХ) ПОСЛУГ

  • Г. М. Чмиленко
Ключові слова: управлінські послуги, адміністративні послуги

Анотація

Мета «служіння» держави інтересам людини хоч і знайшла пряме тексту-альне відтворення в Концепції адміністративної реформи, але поки що не ста-ла пануючою як в свідомості державних службовців, так і в практичній діяль-ності органів виконавчої влади. Це є дуже складним завданням, оскільки по-требує якісно нового підходу щодо сутності та функціональної орієнтації ви-конавчої влади, запровадження її нової ідеології, що визначено Концепцією одним з ключових завдань по досягненню мети адміністративної реформи

Посилання

1. Концепція адміністративної реформи в Україні. — К.: Держ. коміс. з проведення в Україні адмін. реформи, 1998. — С. 11.
2. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В. Б. Авер'янова. — К.: Ін-Юре, 2002.— С. 150.
3. Там само. — С. 171.
4. Гаращук В. Управлінські послуги — новий інститут чи нова помилка? / / Вісник АПрН України. — 2001. — № 3. — С. 110.
5. Коліушко І. Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні: Монографія. — К.: Факт. — 2002. — С. 105-106.
6. Коліушко І., Тимощук В. Управлінські послуги — новий інститут адміністративного права //Право України. — № 5. — 2001. — С. 31.
7. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В. Б. Авер'янова. — К.: Ін-Юре, 2002.— С. 174.
Опубліковано
2020-07-28