СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ, ЇХ ВИДИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

  • В. В. Краснов
Ключові слова: адміністративний нагляд, повноваження

Анотація

Одним з найважливіших повноважень, притаманних державному апарату, є здійснення наглядових функцій, зокрема, — адміністративного нагляду. В умо-вах адміністративної реформи постала необхідність визначення кола суб'єктів, які мають його здійснювати та об'єму їх повноважень в цій сфері. Про важ-ливість цієї проблеми як в Україні, так і в інших пострадянських державах свідчить порушення питань про те, які види спеціальних органів контролю, перевірки виконання і нагляду потрібно мати в країні, особливо в період роз-ширення демократії, реформування економіки, створення нової правової бази в Україні; як уникнути дублювання їхніх функцій і охопити усе необхідне; як сполучити контрольну (у широкому розумінні цього слова) діяльність апарату управління в межах окремо взятих систем і складову, невід'ємну частину ро-боти по управлінню з функціями спеціальних органів, які здійснюють адміні-стративний нагляд за суворим виконанням вимог правових та технічно-пра-вових норм і за законністю

Посилання

1. Ярмакі X. П. Поняття і значення нагляду в Україні / / Митна справа. — 2003. — № 1. —С. 97-106.
2. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 року / / Відомості Верховної Ради. — 1991. —№ 4. — Ст. 20.
3. Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України: Закон України від 7 березня2002 р. / / Відомості Верховної Ради. — 2002. — № 32. — Ст. 225.
4. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня1999 р. / / Офіційний вісник України. — 1999. — № 50. — Ст. 2435.
5. Адміністративне право України: Підручник / За ред. С. В. Ківалова. — О., 2003. — С. 309-311.
6. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від24.02.94 / / Відомості Верховної Ради. — 1994. — № 27. — Ст. 218.
7. Про захист населення від інфекційних захворювань: Закон України від 5 червня 2003 р. //Відомості Верховної Ради. — 2003. — № 38. — Ст. 321.
8. Про невідкладні заходи по боротьбі з туберкульозом: Указ Президента від 11.05.00 р. / / Офіційний вісник України. — 2000. — № 20. — Ст. 14.
9. Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні: Затв. пост. КабінетуМіністрів України від 22.06.99 / / Офіційний вісник України. — 1999. — № 25. — Ст. 1178.
10. Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу Міністерства охорони здоров'яУкраїни: Затв. Наказом МОЗ України від 18.04.00 / / Офіційний вісник України. — 2000. —№ 25. — Ст. 1077.
11. Положення про Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю:Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 29.11.00 / / Офіційний вісник України. — 2000. —№ 49. — Ст. 2122.
12. Положення про Інспекцію державного геодезичного нагляду Головного управління геодезії,картографії та кадастру України: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 30.08.99 //Офіційний вісник України. — 1999. — № 35. — Ст. 1800.
13. Про пожежну безпеку: Закон України від 17 грудня 1993 р. / / Відомості Верховної Ради. —1994. — № 5. — Ст. 21.
14. Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захистунаселення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій: Указ Президента України від27 січня 2003 р. / / Офіційний вісник України. — 2003. — № 5. — Ст. 1922.
15. Положення про Державну пожежну охорону МВС України: Затв. пост. Кабінету МіністрівУкраїни від 26 липня 1994 р. / / ЗПУ України. — 1994. — № 11. — Ст. 84.
16. Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень(приписів) посадових осіб органів Державного пожежного нагляду: Затв. пост. КабінетуМіністрів України від 14 грудня 1994 р. / / ЗПУ України. — 1995. — № 3. — Ст. 53.17. Про дорожній рух: Закон України від 30.06.93 / / Відомості Верховної Ради. — 1993. —
№ 31. — Ст. 338.
18. Положення про Державну автомобільну інспекцію МВС України: Затв. пост. Кабінету МіністрівУкраїни від 14.04.97 / / Офіційний вісник України. — 1997. — № 16. — Ст. 1852.
19. Про невідкладні заходи щодо вдосконалення нагляду за дорожнім рухом працівниками Держ-автоінспекції МВС України: Затв. наказом МВС України від 06.02.01 / / Бухгалтерія. Налоги. Бізнес. — 2001. — 8 - 1 4 лют.
20. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. / / Відомості Верховної Ради. — 1994. — № 52. — Ст. 455.
Опубліковано
2020-07-28