МІСЦЕВІ ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ЯК ФОРМА ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

  • А. С. Нестеренко
Ключові слова: фінансові ресурси

Анотація

На сучасному етапі розвитку державності України гостро стоїть проблема фінансово-економічного розвитку регіонів. Річ в тому, що вони в Україні ма-ють різний фінансовий потенціал та ряд регіональних особливостей, що обу-мовлює необхідність участі держави у формуванні доходної частини місцевих грошових фондів. Така участь необхідна для можливості постійного фінансу-вання заходів, передбачених програмами їх соціального та економічного роз-витку. На наш погляд, тут взагалі декілька проблем. По-перше, співвідношен-ня доходів, що надходять на місця від держави, та доходів, які отримуються з джерел на місцях.

Посилання

1. Суховірська О. Б. Фінансові ресурси місцевих органів влади / / Фінанси України. — 2002. —№ 11. — С. 61.
2. Бабич А. М., Павлова Л. Н. Государственные и муниципальные финансы: Учеб. для вузов. —М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. — С. 459.
3. Ст. 7 Бюджетного кодексу України від 21 червня 2001р. / / Офіційний вісник України. —2001. — №29. — Ст. 1291.
4. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України. — 1998. — С. 35.
5. Воронова Л. К. Про правове регулювання відносин у галузі місцевих фінансів / / Правоверегулювання місцевих доходів і видатків. — X., 1998. — С. 9.
6. Адміністративне право України: [Підруч. для юрид. вузів і ф-тів / Ю. П. Битяк, В. В. Богуць-кий, В. М. Гаращук та ін.]; За ред. Ю. П. Битяка. — X.: Право, 2000. — С. 371-386.
7. Бюджетная система России: Учебник / Под ред. Г. Б. Поляка. — М., 1999. — С. 520; Шугри-на Е. С. Муниципальное право: Учебник. — М., 1999. — С. 226; Воронин А. Г. Основы управления муниципальным хозяйством. — М., 1998. — С. 50.
8. Финансовое право: Учебник / Под ред. Н. И. Химичевой. — М., 1999. — С. 139-140.
9. Бабич А. М., Павлова Л. Н. Вказ. праця.
10. Государственная власть и местное самоуправление в Российской Федерации. Ч. 2: Правовой статус органов местного самоуправления и правовое регулирование их деятельности в бюджетной и налоговой сфере: Учеб. пособие / Под общ. ред. В. И. Новоселова, Л. А. Лукашова. —
Саратов: ПАГС, 2000. — С. 122-123.11. Заверуха О. Б. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування в Україні: Дис...канд. юрид. наук. — Чернівці, 2001. — С. 31-33.
12. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / М. В. Романовский и др.; Под ред.М. В. Романовского, О. В. Врублевской. — М.: Юрайт, 1999. — С. 100-101.
13. Финансы / Под ред. В. М. Родионовой. — М., 1995. — С. 261.
14. Крохина Ю. А. Бюджетное право и российский федерализм / Под ред. Н. И Химичевой. —М.: Норма, 2000. — С. 306.
15. Заверуха О. Б. Вказ. праця. — С. 19.
16. Кульчицький М. В. Проблеми бюджетного реформування в Україні / / Фінанси України. —2002. — № 7. — С. 25; Блажевич П. Проблеми формування місцевих бюджетів та перспективиїх вирішення / / Право України. — 2002. — № 5. — С. 116-120.
Опубліковано
2020-07-28