СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  • І. К. Залюбовська
Ключові слова: контроль, законність, історія

Анотація

Конституція України гарантує судовий захист від будь-яких рішень, дій чи бездіяльності органів публічної влади, що порушують права і свободи людини і громадянина. У частині другій ст. 55 Основного Закону визначено: «Кожно-му гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб». У повсякденному житті ця конституційна гарантія права на судовий захист від неправомірних дій органів державної влади має реалізовуватися через сис-тему адміністративних судів.

Посилання

1. Конституція України / / Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30.
2. Довідник Ради Європи з принципів адміністративного права, які стосуються відносин між адміністративними органами та приватними особами. — Страсбург, 1996.
3. Авер'янов В. Б. Забезпечення прав людини в сфері виконавчої влади / / Правова держава. —К., 1998. — Вип. 9.
4. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Авт.-упоряд.:І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда. — К.: Факт, 2003. — 536 с.
5. Андрійко О. Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади:Дис... д-ра юрид. наук. — К., 1999.
6. Зеленцов А. Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в зарубежных странах:Учеб. пособие. — М.: Изд-во РУДН, 2002. — 190 с.
7. Ківалов С. В. Державний контроль в Україні: Тези наук.-практ. конф. — О., 1992.
8. Полінець О. Контроль у державному управлінні: сутність, види та форми його здійснення //Вісник УАДУ. — 2000. — № 2. — С. 74.
9. Стефанюк В. Судовий контроль за діяльністю органів державної влади / / Право України. —1998. — № 3. — С. 3-9.
Опубліковано
2020-07-28