ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ ДО СУБ'ЄКТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ (ВІЛЬНИХ) ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН

  • А. Й. Іванський
Ключові слова: фінансові санкції, економічні зони

Анотація

Одним з інструментів досягнення відкритості економіки України зовніш-ньому світові й стимулювання міжнародного економічного співробітництва на основі залучення іноземних інвестицій є спеціальні (вільні) економічні зони (ВЕЗ), концепція створення яких знайшла своє відображення у Законі України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) еко-номічних зон» від 13.10.1992 р. No 2673-ХІІ [1], Постанові КМУ «Про концеп-цію створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні» від 14.03.1994 р. No167 [2], у главі 39 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. No 436-ГУ [3]. В той же час, поряд з розвитком інвестування, яке вкрай необхідне для економіки України, вельми важливим є питання створен-ня належного правового режиму здійснення діяльності суб'єктів вільних еко-номічних зон, при якому не будуть існувати умови незаконного ухилення від оподаткування. Одним із сутевих елементів у механізмі правового регулюван-ня таких відносин є інститут фінансової відповідальності та відповідного за-стосування фінансових санкцій за податкові правопорушення.

Посилання

1. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України № 2673-ХІІ від 13.10.1992 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1992. —15 груд. — Ст. 676.
2. Про концепцію створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні: Постанова КМУ№ 167 від 14.03.1994 р. / / Урядовий кур'єр. — 1994. — 28 квіт.
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ГУ / / Голос України. — 2003. — 14 бе-рез.
4. Про спеціальну (вільну) економічну зону «Порто-франко на території Одеського морського торгівельного порту»: Закон України № 1607-ІІІ від 23.03.2000 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 2000. — 30 черв. — Ст. 208.
5. Про спеціальну економічну зону «Миколаїв»: Закон України № 1909-ІІІ від 13.07.2000 р. //Відомості Верховної Ради України. — 2000. — 20 жовт. — Ст. 349.
6. Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець»:Закон України № 514 від 18.03.1999 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1999. —7 трав. — Ст. 139.
7. Про спеціальну економічну зону «Яворів»: Закон України №402 від 15.01.1999 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1999. — 16 квіт. — Ст. 82.
8. Про спеціальну економічну зону «Славутич»: Закон України № 721 від 03.06.1999 р. //Відомості Верховної Ради України. — 1999. — 13 серп. — Ст. 263.
9. Про спеціальну економічну зону «Закарпаття»: Указ Президента України № 1339 від09.12.1998 р. / / Урядовий кур'єр. — 1998. — 17 груд.10. Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктів експериментальноїекономічної зони «Сиваш»: Закон України № 65 від 23.02.1996 р. / / Відомості ВерховноїРади України. — 1996. — 12 берез. — Ст. 52.
11. Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькійобласті: Закон України № 3 5 6 - Х ^ від 24.12.1998 р. / / Відомості Верховної Ради України.— 1999. — 19 лют. — Ст. 50.
12. Про спеціальну економічну зону «Рені»: Закон України № 1605-ІІІ від 23.03.2000 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 2000. — 23 черв. — Ст. 196.
13. Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку таспеціальну економічну зону «Порт Крим» в Автономній Республіці Крим: Указ ПрезидентаУкраїни № 740 від 27.06.1999 р.
14. Про спеціальну економічну зону «Інтерпорт Ковель»: Указ Президента України № 702 від22.06.1999 р. / / Урядовий кур'єр. — 1999. — 26 серп.
15. Про порядок погашення зобов»язань платників податків перед бюджетами та державнимцільовими фондами: Закон України № 2181-ІІІ від 21.12.2000 р. / / Відомості Верховної РадиУкраїни. — 2001. — 9 берез. — Ст. 44.
16. Про податок на додану вартість: Закон України № 168/97 від 03.04.1997 р. / / ВідомостіВерховної Ради України. — 1997. — № 21. — Ст. 156.
17. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України № 334/94 від 28.12.1994 р. //Відомості Верховної Ради України. — 1995. — 24 січ. — Ст. 28.
18. Про державну податкову службу в Україні: Закон України № 509-ХІІ від 04.12.1990 р. //Голос України. — 1991. — 12 січ.
19. Про систему оподаткування: Закон України № 1251-ХІІ від 25.06.1991 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1991. — 24 верес. — Ст. 510.
20. Інструкція про порядок застосування та стягнення фінансових санкцій органами державноїподаткової служби, затверджена наказом ГДПІ України від 20 квітня 1995 р. № 28 / / Офіційний вісник України. — 2001. — 13 квіт. — Ст. 578.
Опубліковано
2020-07-28