БАЗОВІ КАТЕГОРІЇ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

  • Л. К. Царьова
Ключові слова: фінансове право

Анотація

Побудова демократичної правової держави в Україні супроводжується роз-робкою нових підходів до багатьох наукових категорій, у тому числі і у фінан-сово-правовій науці. Дослідження вчених спрямовані на врахування у науко-во-правових категоріях тих суспільних процесів, які є визначальними у той чи інший період. Розвиток фінансового права пов'язаний із відображенням фінан-сової політики тієї чи іншої держави, із прагненням наукового обґрунтування її основних напрямків, але для будь-якого періоду основною категорією фінан-сово-правової науки було поняття «фінанси»

Посилання

1. Энциклопедический словарь / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. — С.Пб., 1902. — Т. 70. — С. 867.
2. Штейн Л. Финансовая наука. Вып. 1. Государственное хозяйство: Пер. с нем. / Под ред.А. П. Субботина. — С.Пб., 1885. — С. 3.
3. Борисов А. Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 1999. — С. 820.
4. Янжул И. И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах. — М.:Статут, 2002. — С. 48-50.
5. Энциклопедический словарь / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. — С.Пб., 1902. — Т. 70. — С. 869.
6. Иловайский С. И. Бюджетное право. — О., 1912. — С. 4 - 5 . Цит. по: Воронова Л. К., Кучеря-венко Н. П. Финансовое право: Учеб. пособие для студ. юрид. вузов и фак. — X.: Легас, 2003.— С. 9.
7. Буковецкий А. И. Введение в финансовую науку. — Л., 1929. — С. 5.
8. Мильгаузен О. Б. Финансовое право. — М., 1866. — С. 4.
9. Цит. по: Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики налогов: Учеб. пособие. —М.: ИНФРА-М, 1996. — С. 30.
10. Иловайский С. И. Краткий учебник финансового права. — О., 1893. — С. 274.
11. Штейн Л. Вказ. праця. — С. 19.
12. Таргулов Я. Финансовая наука: (Краткий курс). — Пг., 1929. — С. 131.
13. Там само.
14. Цит. по: Пацуркивский П. С. Предмет и границы финансового права постсоциалистического государства / / Финансово-правовая доктрина постсоциалистического государства: Сб. материалов Междунар. конф. — С. 8.
15. Бельский К. С. Финансовое право. — М.: Юрист, 1994. — С. 28.
16. Пацуркивский П. С. Вказ. праця. — С. 23.
17. Юридичний словник-довідник / За ред. Ю. С. Шемшученка. — К.: Феміна, 1996. — С. 252;Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия / Под ред. М. Ю. Тихомирова. — М., 1998. — С. 285.
18. Бюджетний кодекс України. — Ст. 2, п. 8.
19. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ / / Офіційний вісник України. — 2002. — № 7. — Ст. 2.
Опубліковано
2020-07-28