ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ОЗНАК АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН

  • О. І. Харитонова
Ключові слова: визначення, адміністративні правовідносини

Анотація

Виходячи з характеристики адміністративного права як права публічного за своєю сутністю, піддавати аналізу визначення поняття та характерних вла-стивостей правовідносин на рівні теорії адміністративного права слід саме на цьому методологічному підґрунті. Для визначення поняття та правової природи правового відношення, необ-хідно звернутися до аналізу тих рис, які є визначальними для цієї категорії на рівні галузі адміністративного права (на рівні галузі публічного права).

Посилання

1. Голос України. — 2003. — 12 берез.
2. Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. А. Довгерта. — К.: Укр. центр правничих студій, 2000. — С. 41.
3. Довгерт А. С. Підручник з цивільного права: (Рецензія) / / Часопис Київського університету права. — 2003. — № 4. — С. 111-112.
4. Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Є. О. Харитонова, О. М. Калітенко. — О.:Юрид. л-ра, 2003. — С. 10-20.
5. Цивільний кодекс України: Коментар. — Х.: Одіссей, 2003. — С. 7-9.
6. Ойгензихт В. А. Презумпции в советском гражданском праве. — Душанбе: Ирфон, 1976. —С. 6-22.
7. Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Є. О. Харитонова, О. М. Калітенко. — О.:Юрид. л-ра, 2003. — С. 11.8. Кобалевский В. Очерки советского административного права. — К.: Госиздат Украины, 1924.— С. 30-37.
9. Административное право: Учебник / Под ред. Ю. М. Козлова. — М.: Юрид. лит., 1968. —С. 40, 45, 65.
10. Петров Г. И. Советские административно-правовые отношения. — Л.: Изд-во Ленинград. ун-та,1972. — С. 18-31.
11. Петров Г. И. Советские административно-правовые отношения / / Ученые записки Ленинградского юрид. института. — Л., 1954. — С. 41-68.
12. Старилов Ю. Н. Курс общего административного права: В 3 т. Т. 1: История. Наука. Предмет.Нормы. Субъекты. — М.: НОРМА, 2002. — С. 406.
Опубліковано
2020-07-28