РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ВИБОРЧОГО ПРАВА В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ

  • О. А. Підгорна
Ключові слова: міжнародні стандарти, демократія

Анотація

Процеси політичної та соціально-економічної модернізації держави та сус-пільства в Україні тісно та безпосередньо пов'язані з питаннями виборчої демо-кратії, яка дає змогу відтворювати публічну владу, яка несе на себе тягар розробки та реалізації політики оновлення державних та суспільних інститутів. Тому питання виборчого права, розробки та підвищення ефективності виборчого за-конодавства, є сутнісними. Вони не тільки постійно знаходяться у колі акту-альних соціальних та наукових проблем, але й набувають нової актуальності у процесі політичної та конституційної реформи, яка здійснюється в Україні.

Посилання

1. Я никогда не верил, что у личности нет свободы выбора: Интервью у Ю. Орлова / Взял Э. Чепоров / / Новое время. — 1991. — № 51. — С. 37.
2. Материалы Парижской мирной конференции 1919 года. — М., 1925. — С. 347.
3. Буроменский М. В. Политические режимы государств в международном праве. Влияние меж-дународного права на политические режимы государств. — X.: Ксилон, 1997. — С. 138.
4. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. / / Международные акты о правах человека: Сб.док. — М., 1998. — С. 38.
5. Международный Пакт о гражданских и политических правах 1966 г. / / Международные актыо правах человека: Сб. док. — М., 1998. — С. 60-61.
6. Буроменский М. В. Вказ. праця. — С. 139.
7. Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 20 марта 1952 г. //Международные пакты о правах человека: Сб. док. — М., 1998. — С. 551.
8. Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ от 29 июня1990 г. / / Международные пакты о правах человека: Сб. док. — М., 1998. — С. 654-655.
9. Повышение эффективности принципа периодических и подлинных выборов: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 43/157 от 8.12.88 г. / / Резолюции 43-й сессии ГенеральнойАссамблеи Организации Объединенных Наций. 1988 г. — 1989. — С. 187.
10. Доклад Комиссии по правам человека ООН о положении на Гаити: Документ ООН E/CN./4/1989/40. 16 February 1989. - Р. 22.
11. Там само.
12. Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ от29 июня 1990 г. / / Международные пакты о правах человека: Сб. док. — М., 1998. — С. 655.
13. Международные стандарты выборов в органы власти / / Институт открытого общества. —Канада, 1991. — С. 38.
14. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 44/147 от 15.12.89 г. / / Резолюции 44-й сессииГенеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 1989 г. — 1989. — С. 345.
Опубліковано
2020-07-28