Адміністративно-правові засоби діяльності регіонального департаменту соціального захисту населення

  • Ю. І. Шпарага
Ключові слова: соціальний захист населення

Анотація

Показаний власний погляд на адміністративно-правові засоби діяльності регіонального Депар-
таменту соціального захисту населення. Визначено, що під адміністративно-правовими засобами ді-
яльності регіонального Департаменту соціального захисту населення необхідно розуміти сукупність
адміністративно-правових норм, які розглядаються з позиції їх функціонального призначення для
вирішення конкретних завдань регіонального Департаменту соціального захисту населення та регу-
лювання відносин, що складаються в діяльності регіонального Департаменту соціального захисту на-
селення. Звернення громадян є одним із засобів захисту їхніх прав та законних інтересів. Організація
роботи з розгляду звернень та особистого прийому громадян є одним із важливих напрямків діяльності
регіонального Департаменту соціального захисту населення, спрямованих на захист конституційних
прав і свобод людини і громадянина, зміцнення законності та правопорядку. Наголошено, що сукуп-
ність адміністративно-правових засобів охоплюється адміністративно-правовим методом регулювання
і передбачає застосовування регіональними департаментами соціального захисту населення в процесі
правозастосовної діяльності для забезпечення регулювального впливу норм адміністративного права
на управлінські суспільні відносини. Висвітлено зміст адміністративно-правових засобів діяльності
регіонального Департамент соціального захисту населення. Надано види адміністративно-правові за-
соби діяльності регіонального Департаменту соціального захисту населення. Охарактеризовано окремі
адміністративно-правові засоби діяльності Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації. З’ясовано, що адміністративно-правові засоби діяльності регіонального Департаменту соціального захисту населення є методами практичного здійснення його цілей, завдань і функцій. Такими методами є систематизована сукупність кроків, які потрібно здійснити, щоб виконати задачі, що ставляться перед регіональним Департаментом соціального захисту населення.

Посилання

1. Васечко Л.І. Фінансовий механізм соціального страхування в Україні : автореф. дис. … канд.
екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». Ірпінь. 2010. 23 с.
2. Мальований М.І. Фінансові аспекти функціонування системи соціального захисту населення
в Україні : монографія. Умань : СПД Сочінський, 2016. 496 с.
3. Клименко А.Л. Соціальний захист і соціальне забезпечення в умовах євроінтеграції України:
окремі аспекти. Теорія і практика правознавства. 2017. Вип. 2(12). С. 1–10.
4. Засада. Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970–1980) в 11 томах.
Том 3, 1972. С. 300. URL : http://sum.in.ua/s/zasada.
5. Заброда Д.Г. Адміністративно-правові засади: сутність та зміст категорії. Адміністративне правo
і процес. Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені
Тараса Шевченка. 2013. № 2(4). URL : http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-4-2013/
item/180-administratyvno-pravovi-zasady-sutnist-ta-zmist-katehoriyi-zabroda-d-h.
6. Логвиненко Б.О. Адміністративно-правові засади медичного забезпечення органів внутрішніх
справ України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Дніпропетровськ, 2008. 20 с.
7. Панова Н.С. Адміністративно-правові засади розвитку державного управління в сучасній Укра-
їні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07. Одеса, 2008. 19 с.
8. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. Київ;
Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. 1440 с.
9. Проблемы теории государства и права : учеб. пособие / под ред. М.Н. Марченко. Москва :
Юристъ, 2002. 620 с.
10. Хропанюк В.Н. Теория государства и права : учебник для вузов / Н.В. Хропанюк. Москва :
ЛТД, 1996. 588 с.
11. Проблемы теории государства и права : учеб. пособие / под ред. М.Н. Марченко. Москва :
Юристъ, 2002. 620 с.
12. Колпаков В.К. Адміністративне право України : підручник / В.К. Колпаков. Київ : Юрінком
Інтер, 1999. 736 с.
13. Негодченко В. зміст адміністративно-правових способів і засобів забезпечення обігу інформа-
ції підрозділами інформаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування органів націо-
нальної поліції України. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 3. С. 149–154.
14. Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адмі-
ністрації : Постанова Кабінет Міністрів України від 26.09.2012 № 887. База даних «Законодавство
України»; Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-2012-п (дата звер-
нення: 25.08.2019).
15. Положення про колегію Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної
державної адміністрації : Розпорядження голови обласної державної адміністрації 19.02.2013 № 52.
Офіційний веб-сайт Харківська обласна державна адміністрація. URL : https://kharkivoda.gov.ua/
oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiyi/strukturni-pidrozdili/139/415/615 (дата
звернення: 16.09.2019).
16. Засідання колегії Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної
адміністрації від 27 травня 2019 року. Офіційний веб-сайт Харківська обласна державна адміністра-
ція. URL : https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiyi/
strukturni-pidrozdili/139/140/98934 (дата звернення: 27.05.2019).
17. Про підсумки роботи Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної
державної адміністрації та підпорядкованих установ системи соціального захисту населення облас-
ті за 2017 рік і пріоритетні напрямки роботи на 2018 рік : Рішення засідання колегії Департаменту
соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації від 08.02.2018 Офіцій-
ний веб-сайт Харківська обласна державна адміністрація. URL : https://kharkivoda.gov.ua/content/
documents/7/618/files/Rishennya_(kolegiya_08_02_2018).doc (дата звернення: 16.09.2019).
18. Семінар-нарада з розгляду актуальних питань реалізації соціальної політики щодо вну-
трішньо переміщених осіб. Офіційний веб-сайт Харківська обласна державна адміністрація. URL :
https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/1002/100149/Attaches/na_sayt.pdf (дата звернення:
16.09.2019).
19. Розширене засідання регіональної консультативної ради з реалізації в Харківській області
у 2018-2020 роках пілотного проекту «Створення системи надання послуг раннього втручання» від
21.08.2019. Офіційний веб-сайт Харківська обласна державна адміністрація. URL : https://kharkivoda.
gov.ua/content/documents/1000/99964/Attaches/dodatok_3_.pdf (дата звернення: 16.09.2019).
20. Інформація щодо проведення наради стосовно використання у 2019 році субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам. Офіційний веб-сайт Харківська обласна державна адміністрація.
URL : https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/998/99751/Attaches/pres_reliz_narada_na_sayt_
oda_.pdf (дата звернення: 16.09.2019).
21. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги 30.07.2019. Офіційний веб-
сайт Харківська обласна державна адміністрація. URL : https://kharkivoda.gov.ua/content/
documents/998/99750/Attaches/zasidannya_robochoyi_grupi.pdf (дата звернення: 16.09.2019).
22. Про результати роботи Регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату пра-
цівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках у першому півріччі 2019 року / Офіційний
веб-сайт Харківська обласна державна адміністрація. URL : https://kharkivoda.gov.ua/content/
documents/995/99472/Attaches/2.pdf (дата звернення: 16.09.2019).
Опубліковано
2020-02-06