МІСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ

  • А. Т. Назарко
Ключові слова: міське самоврядування

Анотація

Місцеве самоврядування виступає однією з основ демократичного реформу-вання суспільства, є своєрідним локомотивом, який може потягнути за собою непростий вантаж проблем, що стоять перед державою і громадянським сус-пільством. Особливого значення набуває становлення і розвиток системи місце-вого самоврядування в містах України. Сучасна теорія конституційного права розглядає місто як невід'ємний елемент системи адміністративно-територіаль-ного устрою держави. Таке бачення конституційно-правового статусу міста закріплюється положеннями діючої Конституції України. У ч. 1 ст. 133 Кон-ституції України вказується, що систему адміністративно-територіального уст-рою України складають Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. Правова природа кожного з зазначених еле-ментів несе чітко виражені особливості, які дозволяють говорити про наявність таких двох категорій як регіон і населений пункт

Посилання

1. Кравченко В. В., Пітцик М. В., Салій І. М. Основи муніципального менеджменту:. Навч. посіб./ За ред. В. В. Кравченка. — К.: Атіка-Н, 2003. — С. 132.
2. Проект Закону України «Про статус великих міст України — внесено народними депутатамиУкраїни М. М. Добкіним, С. А. Косіновим / / www.rada.gov.ua/project.
3. Куйбіда В. С. Конституційно-правові основи самоврядування в містах обласного значення:Автореф. дис... канд. юрид. наук. — X., 2001. — С. 5.
4. Об управлении городом: Распоряжение городского головы города Одессы от 1 августа 1997 г./ / Одесский вестник. — 1997. — 5 авг.
5. Про адмніністративно-територіальний поділ міста Одеси: Рішення Одеської міської ради від26 квітня 2002 р. № 197-ХХ^ / / Информационный бюллетень Одесского городского совета.— 2002. — № 2.
Опубліковано
2020-07-27