Філософсько-історичні аспекти трансформації суспільної свідомості щодо тваринного світу як об’єкта екологічного права

  • В. В. Шеховцов
Ключові слова: фауна

Анотація

У статті автором досліджено окремі правові та філософські аспекти становлення підходів до за-
гального розуміння тварин як об’єктів правовідносин, випадки наділення їх за окремих соціально-іс-
торичних періодів додатковими якостями, що виходять за межі вчення про об’єкти прав.
Незважаючи на те, що законодавчо тварина безапеляційно віднесена до об’єктів права, дискусійні
питання щодо можливості наділення її певним обсягом правоздатності так чи інакше акцентуються
при характеристиці тварини в праві.
Встановлено, що за традиційними концепціями фауністичного права тварини зазвичай розгляда-
лися як об’єкти прав, наданих їх власникам, але не як власники прав людини. Проте, навіть як об’єк-
ти тварини історично займали значиме місце в загальній системі правових та соціальних відносин.
Тварини в минулому представляли значно більшу частку суспільного багатства, ніж сьогодні.
Віднайшло філософське осмислення і питання класифікації тварин в категорії власності. Тварини
юридично класифікуються як власність у більшості країн світу – це спадщина давніх систем права.
Однак з тих пір наукові, філософські та культурні уявлення про тварин змінилися, тож має сенс пе-
реглянути доцільність майнового статусу тварин.
Дослідження показує, що на думку деяких дослідників сучасності обґрунтування для класифіка-
ції тварин як власності є слабким, і тому необхідно розпочати діалог про альтернативні варіанти їх
правового статусу. Прихильники даної концепції стверджують, що сам факт того, що тварина біоло-
гічно не відноситься до людського виду, не перешкоджає тому, щоб її класифікували як суб’єкт права.
Досягнуто висновку, що відповідно до сучасної вітчизняної правничої позиції, тварини суб’єкта-
ми права бути не можуть. І сьогодні сучасній українській правовій сфері не притаманні тенденції до
змінювання чи корегування статусу таких об’єктів прав як тварини, адже за переважаючою думкою
вони виключаються з числа суб’єктів права в силу відсутності у них здатності до розумного мислення.
Разом із тим, наявність у тварин ознак, що виділяють їх із ординарного розуміння об’єкта правовідно-
син, притаманність їм атрибутів квазісуб’єктності є цілком допустимим.

Посилання

1. Austrian Civil Code, art 285, Adopted on 1811. URL: https://www.jusline.at/gesetz/abgb/
paragraf/285a.
2. German Civil Code § 90a Adopted on 2 January 2002. URL: https://www.gesetze-im internet.de/
englisch_bgb/englisch_bgb.html#p0272.
3. Jared Diamond, Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies Human Ecology Review,
Vol. 14, No. 2, 2007. URL: https://www.humanecologyreview.org/pastissues/her142/yorkandmancus.pdf.
4. Peter Singer, Animal Liberation (Harpercollins, revised ed, 2002), 10–15.
5. Richard Epstein. Animals as Objects, or Subjects, of Rights, in Cass R Sunstein and Martha C
Nussbaum (eds), Animal Rights: Current Debates and New Directions (Oxford University Press, 2004) 143.
URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=359240.
6. Robert Garner “Political Ideology and the Legal Status of Animals” (2002) 8 Animal Law 79–80.
URL: https://www.tier-im-fokus.ch/wp-content/uploads/2009/09/garner02.pdf.
7. Борейко В.Е. Экологические традиции, религиозные воззрения славянских и других народов.
Т. 1. К. : Киевский эколого-культурный центр, 2003. 160 с.
8. Васидлов Ю. Українське народне коріння концепції прав природи. Закон «Про захист тва-
рин від жорстокого поводження». Український прорив. К. : Київський екологокультурний центр,
2007. 88 с.
9. Енциклопедія цивільного права України. відп. ред. Я.М Шевченко; Ін-т держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України. К. : Ін Юре, 2009. 952 с.
10. Капытина Т.П. Защита животных в эпоху Древнего Мира. Вопросы исторической науки:
материалы III Междунар. науч. конф. (Москва, январь 2015 г.). М. : Буки-Веди, 2015. С. 69–78.
URL: https://moluch.ru/conf/hist/archive/128/7034.
11. Нэш Р. Права природы. История экологической этики. К. : Киевский эколого-культурный
центр, 2001. 166 с.
12. Канторович Я. Процессы против животных в средние века. Санкт-Петербург : Юрид. б-ка,
ценз. 1897. 58 с.
13. Про захист тварин від жорстокого поводження: Закон України від 21.02.2006 № 3447-IV. Голос
України. 2006. 05 трав. (№ 82).
14. Сингер П. Человек и животное равны. Гуманитарный экологический журнал. 2003. Т. 5.
Спецвыпуск. С. 8–9.
15. Юридична енциклопедія: в 6 т. ред. кол. Ю.С. Шемшученко та ін. К. : Укр. енцикл., 1998.
Т. : А–Г. 672 с.
Опубліковано
2020-02-06