ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ

  • К. Г. Книгін
Ключові слова: референдум

Анотація

Подальша демократизація Української держави, та інтеграція її в світову спільноту вимагає постійного вдосконалення законодавства, яке забезпечує роз-виток основних демократичних інститутів. В такій ситуації наукова розробка нових підходів до певних політико-правових явищ може і повинна стати фун-даментом реформування національної системи законодавства

Посилання

1. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Референдум в Україні: історія та сучасність: Монографія.— К.: Ін-т держави і права НАН України, 2000.
2. Комарова В. В. Референдум в системе народовластия в Российской Федерации: Дис... канд.юрид. наук. — 1995. — С. 34.
3. Загальна теорія держави і права: (Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів) /М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін. — X.: Право, 2002. — С. 261
4. Теория юридического процесса / Под общ. ред. В. М. Горшенева. — X., 1985. — С. 8.
5. Протасов В. Н. Основы общеправовой процессуальной теории. — М.: Юрид. лит., 1991. —С. 29-31.
6. Кононов П. И. Административный процесс: подходы к определению понятия и структуры //Государство и право. — 2001. — № 6. — С. 16.
Опубліковано
2020-07-27