КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВИБОРІВ ДО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  • О. В. Прієшкіна
Ключові слова: выбори, конституційно-правові, місцеве самоуправління

Анотація

Актуальність теми обумовлена складними процесами становлення локальної демократії в Україні. З одного боку, має місце позитивне ставлення і визнання, легалізація, нормативна регламентація й гарантування місцевого самоврядуван-ня, а з іншого — спостерігається варіабельність централістських тенденцій, що серйозно ускладнює процеси розвитку системи місцевого самоврядування, ста-новлення територіальної громади як його первинного суб'єкта, і з рештою, кон-ституювання організаційно-правових форм безпосередньої демократії.

Посилання

1. Корнієнко М. І. Виборче законодавство для органів місцевого самоврядування / / Політологічний вісник. — К., 1993. — Вип. 1. — С. 16.
2. Маклаков В. В. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник: В 4 т.— М., 1996. — Т. 1-2. — С. 318.
3. Прело М. Конституционное право Франции. — М., 1987. — С. 399.
4. Голос України. — 2002. — 6 черв.
5. Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 3-4. — Ст. 15.
6. Загальна декларація прав людини. — М., 1990. — С. 7.
7. Советское государство и право. — 1990. — № 11. — С. 16.
8. Голос України. — 2002. — 4 квіт.
9. Москаленко В. Г. Местные Советы в системе тоталитарной власти (30-е годы): Дис... канд.ист. наук. — К., 1993. — С. 145.
10. СЗ РФ. — 1997. — № 38. — Ст. 4339; 1999. — № 14. — Ст. 1653.
11. СЗ РФ. — 1996. — № 49. — Ст. 5497; 1998. — № 26. — Ст. 3005.
Опубліковано
2020-07-27