УКРАЇНСЬКИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ: ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ ТА ПОНЯТТЯ

  • А. Р. Крусян
Ключові слова: український конституціоналізм, поняття

Анотація

Конституційне право завжди грає особливо важливу роль, коли держава пе-реживає серйозні соціальні зміни, перебудови, тому що «конституційно-правові приписання регулюють і охороняють найважливіші суспільні відносини, що складаються у процесі здійснення «державної і публічно-самоврядної влади» та їх відносини з громадянським суспільством та населенням країни» [1]. Тому в сучасних умовах становлення України як демократичної, соціальної, правової держави зростає значення цієї галузі права, а також науки конститу-ційного права, яка у свою чергу також розвивається, збагачуючись новими ка-тегоріями. Одним з центральних понять у категоріальному апараті сучасної науки конституційного права є «конституціоналізм»

Посилання

1. Орзих М. Ф. Конституционное право Украины: Учеб.-метод. пособие. — О., 2003. — С. 3.
2. Берман Г. Дж. Западная традиция права: Эпоха формирования. — М., 1998. — С. 370.
3. Сучасний конституціоналізм та конституційна юстиція: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.Жовтень, 2000. — О., 2001. — С. 135.
4. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / За ред. Ю. М. Тодики,В. С. Журавського. — К., 2002. — С. 5.
5. Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції. — X., 2002. — С. 136-137.
6. Тихомиров Ю. А. Конституция в правовой системе: взаимовлияние и противоречия / / Конституция как фактор социальных изменений: Сб. докл. — М., 1999. — С. 88.
7. Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. — К., 1999. — С. 104.
8. Шайо А. Самоограничение власти: (Краткий курс конституционализма). — М., 1999.
9. Юридическая энциклопедия / Отв. ред. Б. Н. Топорнин. — М., 2001. — С. 440-441.
10. Тодыка Ю. Н. Конституция Украины — Основной Закон государства и общества: Учеб. пособие. — X., 2001. — С. 127.
Опубліковано
2020-07-27