Економічна та інформаційна безпека держави: правові аспекти співвідношення

  • В. В. Шемчук
Ключові слова: економічна безпека

Анотація

Стаття присвячена дослідженню економічної та інформаційної безпеки держави, їх теорети-
ко-правовим, конституційно-правовим та іншим галузевим і прикладним аспектам. Проаналізовані
нормативні визначення категорії «економічна безпека держави», висвітлена історія виникнення і роз-
витку цього терміну у міжнародно-правовій практиці.
Так само як і інформаційна безпека, економічна безпека є конституційною категорією, хоча зміст
їх в Основному законі не розкривається. Аналіз наукових досліджень свідчить про використання різ-
них підходів до з’ясування сутності економічної безпеки держави. (найбільш поширеними є статич-
ний, динамічний, системно-структурний та комплексний підходи). Єдине її нормативне визначення
регламентовано у наказі Міністерства економічного розвитку та торгівлі 2013 р., засноване саме на
статичному підході. В юридичній площині економічну безпеку держави можна розглядати як право-
відносини, що виникають при забезпеченні органами публічної влади стану захищеності національної
економічної системи.
Суміжним поняттям поряд з економічною безпекою держави є інформаційна безпека країни.
Останню доцільно розглядати крізь призму правовідносин, що виникають при забезпеченні стану за-
хищеності інформаційного простору.
Економічна та інформаційна безпеки різняться за об’єктом (економічна система, інформаційний
простір) та засобами забезпечення. Проте, вони мають і спільні риси: йдеться про одночасне визначен-
ня складниками національної безпеки; їх забезпечення є найважливішою функцією держави; однако-
ві рівні забезпечення (міжнародний, національний та локальний); схожі суб’єкти тощо.
Економічна безпека держави, як і інформаційна безпека стали предметом вивчення різних галу-
зей вітчизняної науки, включаючи насамперед юридичну науку. Отже, на сьогодні сформувалась їх
належна доктринальна основа, проте беззаперечною є потреба вдосконалення нормативно-правової
бази у сфері економічної та інформаційної безпек як складників національної безпеки України, забез-
печення термінологічної визначеності, механізмів реалізації, гарантій захисту як у мирний час, так і
в умовах конфліктів, гібридних воєн тощо.

Посилання

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України.
1996. № 30. Ст. 141.
2. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної без-
пеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі від 29.10.2013 р. № 1277.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/ rada/show/v1277731-13.
3. Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Мініс-
терства економіки України від 02.03.2007 р. № 60. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/
v006066507/ed20070302/find?Text =%C5%EA%EE%ED%EE%EC%B3%F7%ED%E0+%E1%E5%
E7%EF%E5%EA%E0.
4. Паспорт спеціальності 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки): Прези-
дія ВАК України від 15.12.2004 протокол № 11-10/11т. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/
va11-33004/ed20041215/find ?text=%E5%EA%EE%ED%EE%EC%B3%F7%ED%B3.
5. Білоусов Є.М. Юридична природа економічної безпеки як категорії господарського права. Євро-
пейські перспективи. № 12. 2013. С. 88–93.
6. Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. Економічна безпека України: сутність і напрями забезпечення : моно-
графія. Київ : НІСД, 1997. 144 с.
7. Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної економіки : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2005. 254 с.
8. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ :
Укр. енциклопедія, 1998. 1999. Т. 2.: Д–Й. 744 с.
9. Предборський В.А. Економічна безпека держави : монографія. Київ : Кондор, 2005. 391 с.
10. Лекарь С.І. Поняття та зміст економічної безпеки. Форум права. 2012. № 2. С. 399–402.
11. Самойленко Ю. Економічна безпека України: правовий аспект. URL: http://www.viche.info/
journal/3838/.
12. Гаєць В.М., Кваснюк Б.Є. та інші. Концепція економічної безпеки України. Київ : Логос,
1999. 56 с.
13. Савин В.А. Некоторые аспекты экономической безопасности России. Международный бизнес
России. 1995. № 9.
14. Попадинець Н.М. Основні чинники забезпечення економічної безпеки України. Соціально-еко-
номічні проблеми сучасного періоду України. 2016. № 2. С. 20–23.
15. Фоміна М.В., Мішина І.Г. Глобальна економічна безпека: сутність і тенденції.
URL: http://trade.donduet.edu.ua/download/2011/32/ Fom_Mish.pdf.
16. Шемчук В.В. Інформаційна безпека та інформаційна оборона у контексті розвитку вітчизняної
доктрини і законодавчої основи. Вісник Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадсько-
го. Серія юрид. науки. 2019. № 4.
17. Камінська Н.В. Перспективи гармонізації законодавства України в умовах інтеграції в євро-
пейський інформаційний простір. Європейська інтеграція України: сучасний стан та перспективи
розвитку, тези підсумкової наук.-теорет. конф. (Київ, 22 квіт. 2016 р.). К., 2016. С. 33–35.
18. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки:
Закон України від 09.01.2007 № 537-V. Відомості Верховної Ради України, 2007, № 12, ст. 102.
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16.
19. Петрик В. Сутність інформаційної безпеки держави, суспільства та особи. Юридичний журнал.
2009. № 5. С. 122–134.
20. Забезпечення інформаційної безпеки держави : підручник / за заг. ред. О.А. Семченка та
В.М. Петрика. Київ : ДНУ «Книжкова палата України», 2015. 672 с.
Опубліковано
2020-02-06