СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

  • М. П. Орзіх
Ключові слова: соціально-правові передумови, конституціоналізм

Анотація

Політико-правова система конституціоналізму була започаткована старо-давніми грецькими конституціями, що діяли кілька сторічь до н. е. та про котрі відомо лише з праць Арістотеля. У період принципату Стародавнього Риму з'являються поряд з актами римського сенату (senatus со^иІЇш) імпера-торські розпорядження різних видів, що одержали найменування конституцій (со^Шийо ediktum, mandatum, decretum, rescriptum). Їхній зміст і місце в роз-витку правової системи Рима становить інтерес насамперед як екскурс в ети-мологію поняття. Ближче до сучасного уявлення про конституційні акти Ве-лика Хартія Вільностей (Англія, 1215), «Форма правління держави Англії, Шотландії, Ірландії і володіннями, що до них відносяться. Знаряддя управлін-ня» (1653), Білль про права (Англія, 1689), в яких вже проглядаються консти-туційні ідеї Декларації прав людини і громадянина про те, зокрема, що права людини повинні визнаватися «природними, невідчужуваними, священними»

Посилання

1. Шаповал В. Юридичний феномен конституції держави / / Вісник Конституційного Суду Ук-раїни. — 2003. — № 4, 5.
2. Шайо А. Самоограничение власти: (Краткий курс конституционализма). — M., 1999. — С. 11.
3. Берман Г. Западная традиция права: Эпоха формирования. — M., 1998. — С. 11.
4. Henkin L. The rights of man today. — Boulder (Colo.), 1978. — P. 2.
5. Sayo A. Limiting Government. An Introduction to Constitutionalism. — Budapest, 1999. — P. 54.
6. Послання Президента України до Верховної Ради України / / Голос України. — 2000. —
2 лют. Див. також статтю І. Бокія у газеті: Голос України. — 2003. — 17 січ.
7. Internet site: www.rada.kiev.ua. Неофіційний переклад див.: Юридический вестник. — 2002.— № 4. — С. 69. Подробнее: Орзіх M. П. Правові системи України і Росії Європейським судом з прав людини (по матеріалах справи «Совтрансавто-Холдинг» проти України) / / Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. — О., 2002. — Вип. 15.
8. Юридический вестник. — 20002. — № 4. — С. 62, 80.
Опубліковано
2020-07-27