Стадії та юридична техніка нормотворчої діяльності Міністерства внутрішніх справ України

  • Є. А. Чернякович
Ключові слова: стадії нормотворчої діяльності

Анотація

У статті досліджується нормотворча діяльність Міністерства внутрішніх справ. Проаналізовано
наукові дослідження щодо стадій та юридична техніка нормотворчої діяльності Міністерства внутріш-
ніх справ. Запропоновано найбільш ефективний перелік стадій нормотворчої діяльності, та розтлу-
мачено розуміння юридичної техніки, які мають сприяти ефетивності розробки та прийняття нор-
мативно-правових актів Міністерством внутрішніх справ. Розглянуто понятійні категорії стадій та
юридичної техніки нормотворчої діяльності та запропоновано власні визначення.
Досліджено сутність нормотворчої діяльності Міністерства внутрішніх справ України як підсис-
теми державного управління органів виконавчої влади. Розкрито нормотворчість як важливий засіб
опредметнення у правовій нормі цінностей та з’ясовано роль вищезазначеного міністерства у системі
центральних органів виконавчої влади.
Проаналізовано нормативно-правові акти, які є основою нормотворчості в Міністерстві внутріш-
ніх справ та надані пропозиції щодо внесення змін до даних актів, оскільки вони є не досконалими та
призводять до неефективності нормотворчої діяльності в міністерстві. Особливу увагу слід приділити
наказам Міністерства внутрішніх справ «Про затвердження Інструкції з організації нормотворчої ді-
яльності» та «Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС», які є основою
розроблення та прийняття нормативно-правових актів у системі міністерства. Аналіз цих наказів під-
твердив відсутність чітко встановлених стадій нормотворчої діяльності, де взагалі не йдеться про юри-
дичну техніку нормотворчості. Наголошено на прийнятті Закону України «Про нормативно-правові
акти», який дасть можливість систематизувати нормативну базу загалом та закріпить чітко встанов-
лені вимоги до розроблення нормативно-правових актів.

Посилання

1. Жудецька В.В. Про стадії нормотворчої діяльності Міністерства/ Часопис Київського універси-
тету права. Київ. 2015. № 4. С. 101 –107.
2. Кашиніна Т.В. Юридическая техника : учебник / Т.В. Кашанина. 2-е изд., пересмотр. Москва :
Норма : ИНФРА-М, 2011. 496 с.
3. Левицька Н.О. Поняття юридичної техніки та юридичної технології в сучасній правовій науці /
Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 3. С. 31–33.
4. Про затвердження Інструкції з організації нормотворчої діяльності в Міністерстві вну-
трішніх справ України» : Наказ Міністерства внутрішніх справ № 649 від 27.07.2012 URL:
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0649320-12.
5. Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС: Наказ Міністерства
внутрішніх справ від 27.07.2012 р. № 650 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0650320-12.
6. Про нормативно-правові акти: Проект Закону від 30.11.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=39123.
7. Риндюк В.І. Законодавча техніка: поняття, форма, вид та її реалізація в Україні : автореф.
дис. ... к. ю. н. Київ, 2008. 21 с.
8. Риндюк В.І. Нормотворча діяльність : навчально-методичний посібник. Київ : КНЕУ, 2009. 162 с.
9. Чернякович Є.А. Стадії нормотворчої діяльності Міністерства внутрішніх справ України/ Пра-
вова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні. Міжнародна науково-прак-
тична конференція (м. Маріуполь, 22 травня 2019). Маріуполь. С. 278–280.
10. Чернякович Є.А. Юридична техніка нормотворчої діяльності Міністерства внутрішніх справ
України / Стан та перспективи розвитку юридичної науки: міжнародна науково-практична конферен-
ція (м. Дніпро, 6-7 вересня 2019 року). Дніпро. 2019. С. 14–17.
Опубліковано
2020-02-06