Превентивне затримання: запобіжний або «позапроцесуальний» захід?

  • Т. Г. Фоміна
Ключові слова: запобіжний захід

Анотація

Фоміна Т. Г. Превентивне затримання: запобіжний або «позапроцесуальний» захід? – Стаття.
Поява у 2014 році в національному законодавстві превентивного затримання спричинила серед
правників суперечки щодо доцільності його існування. У статті визначено сучасні проблеми регла-
ментації порядку превентивного затримання; окреслено проблемні моменти щодо визначення строків
превентивного затримання та суб’єктів його здійснення; з’ясовано відмінності між превентивним за-
триманням та затриманням у порядку ст. 208 КПК України, а також триманням під вартою; вислов-
лено власний погляд щодо можливого вдосконалення законодавства в частині регламентації порядку
превентивного затримання.
Зроблено висновок, що порядок превентивного затримання потребує перегляду на законодавчо-
му рівні. Системний аналіз положень КПК України та Закону України «Про боротьбу з тероризмом»
засвідчив факт їхньої неузгодженості та суперечності. Крім того, закріплення превентивного затри-
мання викликає сумнів у законності його регламентації та зумовлює питання щодо відповідності за-
конодавчих положень про строки та порядок його здійснення Конституції України. Порядок такого
виду затримання на законодавчому рівні фактично не визначено, а підзаконне врегулювання цього
інституту є недосконалим.
Автором висловлено переконання, що в умовах здійснення воєнних дій на Сході України та прове-
дення антитерористичної операції положення ст. 15-1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом»
доцільно привести у відповідність до положень Конституції України та КПК України. Такий шлях
можливий лише за умови визначення в КПК України превентивного затримання видом запобіжних
заходів; визначення підстав такого затримання; регламентації порядку його здійснення із вказівкою
на суб’єктів безпосереднього затримання та суб’єктів подальшого прийняття рішення про тримання
під вартою в межах кримінального провадження. Також потребують узгодження положення про стро-
ки превентивного затримання та суб’єктів, які приймають рішення про тримання під вартою на строк
понад 72 години, зі ст. 29 Конституцією України.

Посилання

1. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 р. № 638-IV. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/638-15.
2. Про затвердження Інструкції про порядок превентивного затримання у районі проведен-
ня антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної діяльності, та особливого режиму
досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитеро-
ристичної операції: Наказ МВС України, ГП України, СБУ України 26.08.2014 № 872/88/537 URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1038-14.
3. Усенко І., Ромінський Є. Превентивне затримання v. 2.0: недомислення чи рецидив репре-
сивної ментальності? Закон і бізнес. 6.05.2014. URL: http://zib.com.ua/ua/print/83968-preventivne_
zatrimannya_v20_nedomislennya_chi_recidiv_repres.html.
4. Сироткіна А.О. Превентивне затримання неповнолітнього. Право і суспільство. 2018. № 4.
Частина 2. С. 264–268.
5. Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бороть-
бу з тероризмом» щодо превентивного затримання у районі проведення антитерористичної опе-
рації осіб, причетних до терористичної діяльності, на строк понад ніж 72 години»: Висновок
Головного науково-експертного управління на проект Закону № 4312а від 21.07.2014 р. URL:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=51738&pf35401=309582.
6. Малишев Б., Банчук О. Про «диктаторські» закони демократичної держави. Сайт Центру політи-
ко-правових реформ. 17.09.2014. URL: http://pravo.org.ua/2011-07-05-15-26-55/2011-07-22-11-18-16/
1749-pro-dyktatorski-zakony-demokratychnoi-derzhavy.html.
7. Капліна О.В. Проблеми застосування норм кримінального процесуального законодавства в умо-
вах проведення АТО: Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріа-
ли пост. діючого наук.-практ. семінару, 17 жовт. 2014 р. Харків, 2014. Вип. 6. С. 46–51.
8. Каткова А.Г. Деякі питання здійснення досудового розслідування в умовах воєнного, надзви-
чайного стану та у районі проведення антитерористичної операції. Науковий вісник Дніпропетров-
ського державного університету внутрішніх справ. 2016. № 2. С. 216–223.
Опубліковано
2020-02-06