ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА НАСЕЛЕННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО У XIV-XVI СТ. ВІД РЕЛІГІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

  • М. Крумаленко

Анотація

У середні віки правове становище населення багатьох країн світу залежало від релігійної політики держави. Не було винятком
і Велике князівство Литовське, до складу якого на той час входили і українські землі. Але на відміну від інших країн Європи Велике князівство Литовське відрізняла віротерпимість і доброзичливе відношення до різних народностей.
Проте, наявність у державі представників різних віросповідань вимагала від неї внесення певних коректив у їхнє правове становище.

Посилання

1. Любавский М. К. К вопросу об ограничении политических прав православных князей, панов и шляхты в Великом княжестве Литовском до Люблинской унии / / Сборник статей, посвященых В. О. Ключевскому. — М., 1909. — Ч. 1. — С. 13-17.
2. Лаппо И. И. Великое княжество Литовское за время от заключения Люблинской унии досмерти Стефана Батория (1569-1586). — С.Пб., 1901. — Т. 1. — С. 195-198.
3. Лазутка С. А. I Литовский Статут — феодальный кодекс Великого княжества Литовского. —Вильнюс, 1973. — С. 130.
4. Грицкевич А. П. Историография истории православной церкви в Белоруссии (XIV — серединаXVI в.): Из истории книги в Белоруссии. — Минск, 1976. — С. 137-138.
5. Хорошкевич А. Л. О международных аспектах религиозной политики Великого княжестваЛитовского времени Первого Статута 1529 года / / Первый Литовский Статут 1529 года. —Вильнюс, 1982. — С. 28-37.
6. Палуцкая С. В. Статуты Вялікага княства Літоускага у гістарьіяграфіі (на матэрыяле канфесіянальнай праблематыш) / / Второй Литовский Статут 1566 года: Материалы науч. конф.,посвящ. 425-летию Второго Статута. — Вильнюс, 1993. — С. 113-123.
7. Музиченко П. Вплив церкви і церковного права на розвиток правової культури на українських землях у XIV-XVI ст. / / Наукові праці Одеської національної юридичної академії. — О.,2002. — Т. 1. — С. 80-90.
8. Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст.— К., 2002.
9. Любавский М. К. Вказ. праця. — С. 13.
10. Любавский М. К. Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно. — М., 1915. — С. 318.
11. Покровский М. Н. Избранные произведения. — М., 1966. — Кн. 1. — С. 457.
12. Яковенко Н. Вказ. праця. — С. 14.
13. Див.: Litwin H. Catholization among the Ruthenian Nobility and Assimilation Processes in theUkraine during the Years 1569-1648 / / Acta Poloniae Historica. — 1987. — T. 55. — P. 77.
14. Юргинис Ю. Литовский Статут — памятник истории права и культуры Великого княжестваЛитовского / / Первый Литовский Статут 1529 года: Материалы респ. науч. конф., посвящ.450-летию Первого Статута. — Вильнюс, 1982. — С. 17.
15. Статути Великого князівства Литовського: У 3 т. Т. I. Статут Великого князівства Литовсько-го 1529 року / За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. — О., 2002. — С. 263.
16. Там само. — С. 282.
17. Хорошкевич А. Л. О международных аспектах религиозной политики Великого княжестваЛитовского времени Первого Статута 1529 года / / Первый Литовский Статут 1529 года:Материалы респ. науч. конф., посвящ. 450-летию Первого Статута). — Вильнюс, 1982. — С. 36.
Опубліковано
2020-07-24