ВІДОКРЕМЛЕННЯ ШКОЛИ ВІД ЦЕРКВИ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ КОДЕКСУ ЗАКОНІВ ПРО НАРОДНУ ОСВІТУ УСРР 1922 р.

  • Г. В. Лаврик

Анотація

 втіленням у життя декларованих статтями 11, 23, і 53 Конституції України положень, де йдеться про те, що держава сприяє консолідації та розвиткові
історичної свідомості, релігійній самобутності народу, забезпечує вільний і всебічний розвиток освіти, тісно пов'язане вирішення питання про форму, в якіймає проводитися ознайомлення з культурно-релігійною спадщиною через систему навчальних закладів.

Посилання

1. Див.: Кальниш Ю. Духовні школи в Україні: Загальний огляд / / Людина і світ. — 2002. —№4. — С. 32-37; Лазор В. Конституційні основи морально-релігійної освіти в Україні //Право України. — 2001. — № 10. — С. 89-91 та ін.
2. Кодекс законів про народну освіту УССР / / Енциклопедія Українознавства: Словникова частина: У 9 т. / Наук. т-во ім. Шевченка; Ред. В. Кубійович. — Париж; Нью-Йорк: Молодежиття, 1955. — Репринт. відтворення вид. 1955-1984 рр. — Перевид. в Україні. — К.: Гло-бус, 1993. — Т. 3. — С. 1064.
3. Кодекс законов о народном просвещении: Утвержд. ВУЦИК 22 ноября 1922 г. / / Собраниеузаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства Украины (далі СУ УССР).— X., 1922. — № 49. — Отд. 1. — С. 851-852.
4. Там само. — С. 851.
5. Там само. — С. 852.
6. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. — Ф. 166. — Оп. 1.— Спр. 778. — Арк. 146-146.
7. Кодекс законов о народном просвещении: Утвержд. ВУЦИК 22 ноября 1922 г. / / СУ УССР.— X., 1922. — № 49. — Отд. 1. — С. 852.
8. Уголовный кодекс советских республик: Текст и практический комментарий: Составлено поновым редакциям УК с изменениями до 20 февраля 1928 г. / Под ред. С. Канарского. — X.:Госиздат, 1928. — С. 286.
9. Бюлетень Народного комісаріату освіти. — 1924. — № 3-4. — С. 24.
10. Сухоплюєв І. Відокремлення церкви від держави: Зб. законоположень СРСР і УСРР, інструкцій,обіжників і пояснень Наркомвнусправ УСРР / Передм. В. А. Балицького. — X.: Юрид. вид-воУСРР, 1929. — С. 49.
11. Зильберштейн Н. Нарушение правил об отделении церкви от государства / / Уголовный кодекс УССР и РСФСР: Сравнительный текст и комментарий / Под ред. М. Е. Шаргея, С. А. При-гова и Ю. П. Мазуренко. — X.: Юрид. изд-во Наркомюста УССР. — 1928. — С. 142-143.
12. СУ УССР. — X., 1919. — № 17. — Ст. 358. — С. 484.
13. Там само. — № 19. — Ст. 422. — С. 534.
14. Там само. — 1921. — № 4. — Ст. 121. — С. 41.
15. Вестник Советской юстиции. — 1922. — № 5-7. — С. 107-108.
16. Кодекс законов о народном просвещении: Утвержд. ВУЦИК 22 ноября 1922 г. / / СУ УССР.— X., 1922. — № 49. — Отд. 1. — С. 852.
17. Отделение церкви от государства: Сб. декретов, инструкций, циркуляров УССР и СССР с разъяснениями отдела культов при НКВД УССР / Под ред. Н. А. Черлюнчакевича. — X.: Юрид.
изд-во Наркомюста УССР, 1925. — С. 65.
18. Бухарін М., Преображенський Є. Азбука комунізму: Популярний виклад програми РосійськоїКомуністичної партії більшовиків / Пер. Е. Касяненко. — К.: Всеукр. держ. вид-во, 1920. —С. 247.
19. Там само. — С. 251.
20. Кодекс законов о народном просвещении: Утвержд. ВУЦИК 22 ноября 1922 г. / / СУ УССР.— X., 1922. — № 49. — Отд. 1. — С. 852.
21. Щербаков В. Чому Жовтнева революція відокремила школу від церкви / / Безвірник. — 1927.— № 10. — С. 20-24.
22. Там само.
23. Бюлетень Народного Комісаріату освіти. — 1928. — № 48. — С.3.
24. Там само. — С.4.
25. Там само.
26. Бюлетень Народного Комісаріату освіти. — 1928. — № 16. — С. 13.
27. Там само. — № 34. — С. 15.
28. Там само. — С. 18.
29. Див.: Антирелігійна література: Покажчик для сільських та робітничих бібліотек, антирелігій-них гуртків, осередків безвірників та для самоосвіти. — К.: Держ. вид-во України, 1929. —175 с.
30. Бюлетень Народного Комісаріату освіти. — 1928. — № 18. — Ст. 265. — С. 16.
31. Там само. — 1928. — № 39. — С. 17-18.32. Сірополко С. Історія освіти в Україні / Український Вільний університет, Мюнхен. — К:Наук. думка, 2001. — С. 691.
33. Драницин С. Конституция СССР и РСФСР в ответах на вопросы. — Л.: Раб. изд-во «Прибой»,1924. — С. 40.
34. Збірник чинного законодавства УСРР про народну освіту / Склав М. А. Глейзер. За ред. ізпередм. Я. П. Ряппо. — 2-е вид. із змін. і доп. — X.: Юрид. вид-во НКЮ УСРР, 1927. — С. IX.
35. Булгаков С. Н. На пиру богов pro и contra современные диалоги // Булгаков С. Н. Труды посоциологии и теологии. — М.: Наука, 1999. — Т. 2: Статьи и работы разных лет. 1902-1942.— С. 338.
Опубліковано
2020-07-24