ПРАВОВА ПРИРОДА «CORPUS JURIS CIVILIS»

  • Т. Є. Харитонова

Анотація

Видатну роль у передачі високорозвиненої правової системи — римськогоцивільного права — відіграв Звід Юстиніана (Corpus Juris Civilis), створений вVI ст. н. е., де відображені як визначальні ідеї римського приватного права, такі сам процес адаптації останніх до нових політичних, соціальних та економічних умов. Крім того, сучасна українська правова система безумовно відчуваєна собі значний вплив Візантійської цивілізації, оскільки через Візантію відбулося успадкування Україною законодавчих традицій римського права. Безперечне візантійське походження мають певні особливості правової системи України.

Посилання

1. Моммзен Теодор. История Рима. Т. 1. — С.Пб.: Наука; Ювента, 1997.
2. Харитонов Є. О. Історія приватного права Європи: Східна традиція. — О.: Юрид. л-ра, 2000.— С. 53-56.
3. Моммзен Т. История римских императоров: (По конспектам Себастьяна и Пауля Хензелей1882-1886). — С.Пб.: Ювента, 2002.
4. Успенский Ф. И. История Византийской империи / Сост. Т. В. Мальчикова. — М.: Мысль,1996. — С. 349.
5. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право: (Базовый учебник): Пер. с македонского /Под ред. В. А. Томсинова. — М.: Зерцало, 1999. — С. 61.
6. Перетерский И. С. Дигесты Юстиниана: Очерки по истории составления и общая характеристика. — М.: Гос. издат. юрид. лит., 1956. — С. 35-36.
7. Дождев Д. В. Римское частное право: Учеб. для вузов / Под ред. В. С. Нерсесянца. — М.,1996. — С. 35-36.
8. Новицкий И. Б. Основы римского гражданского права. — М., 1960. — С. 30.
9. Бартошек М. Римское право: (Понятия, термины, определения): Пер. с чешск. — М.: Юрид.лит., 1989. — С. 140, 347.
10. Харитонов Є. О. Вказ. праця. — С. 78.
Опубліковано
2020-07-24