ДО ПРОБЛЕМИ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ ЖІНОК З УКРАЇНИ

  • Н. В. Аніщук

Анотація

Останнім часом в Україні, як і в більшості пострадянських країн, досить актуальною є проблема нелегальної міграції жінок як наслідок складної еко-номічної ситуації. Незадовільне матеріальне становище сім'ї та неможливість працевлаштування за фахом удома вимушує українських жінок виїздити до інших країн в пошуках заробітку.

Посилання

1. Одеські вісті. — 2002. — 9 лют.
2. Позняк О. Міграційна ситуація в період переходу до ринкових відносин / / !нформація таринок. — 1996. — № 3. — С. 15-19.
3. Петрова Т., Васильченко В. Міграційна політика держави та її інформаційне забезпечення //Україна: Аспекти праці. — 1996. — № 6. — С. 46-50.
4. Піскун О., Прибиткова I., Волович В. Міграційна служба в Україні / / Політична думка. —1996. — № 3-4. — С. 45-72.
5. Карпачова Н. I. Стан дотримання та захисту прав громадян України за кордоном: Спеціальнадоповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. — К.: Омбудсман України.— 189 с.
6. Кормич Л. I. Права жінок в Україні: правотворчість і правозастосування в історії і сучасноті/ / Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. — О., 2000. — Вип. 8 / Відп. ред. Л. I. Кормич. — С. 23-27.
7. Смоляр Л. О., Шарова Т. П. ООН і проблеми захисту прав жінок / / Питання нової і новітньоїісторії: Міжвід. наук. зб. — К., 1996. — Вип. 42. — С. 131-139.
8. Баймуратов М., Аль-Нсур М. Защита прав женщин и детей в период кризисных ситуаций имеждународное право. — О.: Юрид. л-ра, 2003. — 224 с.
9. Глиняный В. П. Правовое положение замужней женщины с древнего времени и до концаXIX в. — О.: Юрид. л-ра, 1999. — 303 с.
10. Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 16. — Ст. 90.
11. Там само. — 1994. — № 23. — Ст. 23.
12. Там само. — 1994. — № 18. — Ст. 101.
13. Там само. — 1995. — № 31. — Ст. 241.
14. Збірка договорів Ради Європи: Офіційне видання. — К.: Парламент. вид-во. — С. 623-643.
15. Десятый конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности иобращению с правонарушителями: Сб. док. / Сост. А. Г. Волеводз. — М.: Юрлитинформ, 2001.— С. 427-466.16. Там само. — С. 467-493.
17. Аніщук Н. В. До проблеми работоргівлі жінками / / Право України. — 2002. — №9. —С. 99-101.
18. Телегин С. Сексрабство. Становление России в роли мирового центра работорговли и моральный облик российской элиты / / Что делать. — 2002. — № 3. — С. 62-64.
19. Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25-26. — Ст. 131.
20. Марциновский А. ЕС откроет женщинам глаза? / / Голос Украины. — 2001. — 17 февр.
21. Урядовий кур'єр. — 2001. — 4 трав.
Опубліковано
2020-07-24