ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

  • В. Кравчук

Анотація

Важливою характеристикою діяльності громадських організацій є принципи їхнього функціонування. Це основні підходи, усталені концепції, головні
напрямки, своєрідні межі буття цих громадських утворень.Науці відомо, що принципи — це основоположні ідеї, які продиктовані ос-
новними закономірностями процесів і явищ, котрі визначають основний зміст,форми, методичні рекомендації до використання сутності цих закономірностейна практиці. У нашому дослідженні під принципами діяльності громадськихорганізацій в громадянському суспільстві ми розуміємо такі провідні ідеї, щовитікають з головних закономірностей їх правового функціонування і розвитку, з психології сприйняття людиною цих закономірностей, правової дійсності та характеру цієї діяльності.

Посилання

1. Скрипнюк О. В. Соціальна, правова держава в Україні: Проблеми теорії і практики: До 10-річчя незалежності України: Монографія. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2000. — С. 449.
2. Цвєтков В. В., Горбатенко В. П. Демократія — Управління — Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: Монографія. — К., 2001. — С. 108-111.
3. Селіванов В. Парадокси свободи і демократії / / Віче. — 2000. — № 12. — С. 68.
4. Онищенко О. С. Шляхи формування в Україні громадянського суспільства / / Правова держава: Щорічник наук. праць Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАМ України. — К.,2002. — Вип. 13. — С. 12-13.
5. Загальна теорія держави і права / М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.; За ред.М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. — X.: Право, 2002. — С. 58.
6. Цвєтков В. В., Горбатенко В. П. Вказ. праця. — С. 303.
7. Конституція України, прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. — К.,1997. — 63 с.; Про об'єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р. № 2460-ХІІ //Юридичний вісник України. — 2002. — 21-27 груд., № 51. — С. 4-9.
Опубліковано
2020-07-24