НОРМАТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В УКРАЇНІ

  • Л. В. Сичова

Анотація

На даний момент в Україні йде незворотний процес становлення її як демократичної, правової, соціальної держави. Саме в таких умовах набуває ней-
мовірного значення принцип верховенства права, який торкнувся всіх аспектів життя держави, різноманітних правових відносин в усіх сферах діяльності. За таких умов набуває не аби-якого значення проблема джерел права, їх класифікації та різновидів

Посилання

1. Давид Р., Жоффре-Спиноза К. Основные правовые системы современности. — М.: Междунар.отн., 1998.
2. Рабинович П. М. Основи загальної теорії держави і права. — 1993. — С. 69.
3. Пашуканис Е. Б. Общая теория права и марксизм / / Избр. произв. по общей теории права игосударства. — М., 1980. — С. 113.
4. Юдін З. Загальна характеристика договору: До питання нормативності договірних актів //Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. — О., 2001. — Вип. 12. — С. 392.
5. Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран. — М.: Юристъ, 1997.
6. Баймуратов М., Резниченко С. Нормативно-правовой договор как источник конституционногоправа Украины / / Юридический вестник. — 1998. — № 1. — С. 88-93.
7. Конституція України. — К.: Право, 1996. — С. 128.
8. Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 20-21. — С. 190.
9. Стефанюк В. Адміністративний договір — вимога сьогодення / / Право України. — 2003. —№ 11. — С. 11-16.
10. Конституція України. — К.: Право, 1996.
Опубліковано
2020-07-24