Детермінанти вчинення службової недбалості

  • В. Ф. Cтупа
Ключові слова: криміногенні детермінанти

Анотація

У статті розглянуто різні точки зору на причини й умови, що зумовлюють службову недбалість,
та проаналізовано науково-обґрунтовані заходи, які б сприяли успішній боротьбі із цим негативним
соціально-правовим явищем, скоротили б його поширеність і постійно сприяли його подоланню.
У статті з’ясовано негативне ставлення до права та закону, що лежить в основі службової недба-
лості, а правова неврегульованість здійснення системного контролю за діяльністю службових осіб,
вибірковий підхід до застосування правових норм надають широкі можливості порушувати закони і
діяти всупереч йому. Такі причини говорять про необхідність забезпечення суворого контролю за за-
конністю в діяльності службових осіб різних рівнів.
Висновок, зроблений у статті, свідчить, що неналежне виконання своїх службових обов’язків пра-
цівниками органів внутрішніх справ, державної фіскальної служби, фіскальних органів, прокуратури
та суду в останні роки призвело до масових порушень прав конкретних осіб, підірвало авторитет пра-
воохоронних та контролюючих органів і судову систему в цілому.
На наш погляд, деякі з умов роботи службової особи можуть певною мірою впливати на вибір його
поведінки, проте саме рішення діяти всупереч нормам закону не є єдиним рішенням ситуації, що скла-
лась. Вивчення кримінологічних аспектів організаційно-управлінської діяльності дає нам підстави
вважати, що службова недбалість в основному відбувається через наявні особисті недоліки службових
осіб та їх негативні методи управління.
Нам видається, що тотальна безкарність за вчинення службової недбалості є однією з найважливі-
ших умов, що сприяють її вчиненню. Проте із-за лояльного ставлення такі особи піддавалися заходам
дисциплінарного впливу, що певною чином могло негативно вплинути на моральну і правову свідо-
мість як самих порушників, так і інших працівників, які знали про їхні службові правопорушення.

Посилання

1. Кальман О.Г. Стан і головні напрямки попередження економічної злочинності в Україні: теоре-
тичні та прикладні проблеми : монографія. Харків, 2003. 352 с.
2. Дунаєва Т.Є. Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання службовій недбало-
сті : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2012. 215 с.
3. Костенко О.М. Культура і закон у протидії злу : монографія. Київ, 2008. С. 86–87.
4. Зеленецький В.С., Кальман О.Г. Корупція в Україні та організаційно-правові основи боротьби
з нею. Право України. 2001. № 4. С. 13–17.
5. Вирок Кіровського районного суд м. Дніпропетровська № 203/2936/18 від 07.12.2018 року.
URL : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78380476.
6. Василенко С.Ю. Связь коррупции и организованной преступности. Громадська експертиза.
Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні. Київ, 2004. Вип. 4. С. 41–42.
7. Богатирьов А.І. Правові та психологічні засади запобігання професійній деформації спів-
робітників виправних колоній середнього рівня безпеки : дис. ... канд. юрид. наук : 19.00.06. Київ,
2014. 200 c.
8. Дунаєва Т.Є. Службова недбалість як передумова корупції та організованій злочинності. Бо-
ротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Київ, 2007. № 15. С. 175–184.
9. Писарчук І.В. Причини і умови, які сприяють вчиненню нецільового використання бюджетних
коштів службовими особами. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридич-
ні науки. Львів, 2016. № 845. С. 546–552.
10. Кальман О.Г., Дарнопих Г.Ю., Христич І.О., Дунаєва Т.Є. Службова злочинність в Україні:
проблеми її попередження. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків, 2006. Вип. 11.
С. 23–43.
Опубліковано
2020-02-06