ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІДЕОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

  • А. В. Забгаєв

Анотація

Стабільне існування держави неможливе без закріплення в розумах громадян самої ідеї держави. Ідея держави складає основу державної ідеології, а
найважливіша її функція укладається в тім, щоб обґрунтувати соціальнE цінність держави, її необхідність, ідеологічно закріпити, санкціонувати сфор-
мовану систему політичного панування, додати їй риси легітимності і соціальної виправданості.

Посилання

1. Оборотов Ю. М. Парадигми права і держави в епоху постмодерну / / Актуальні проблемидержави та права: Зб. наук. праць / Голов. ред. С. В. Ківалов. — О., 2003. — Вип. 16. —С. 29.
2. Гавриленко І. Чи потрібна державі ідеологія / / Віче. — 1996. — №4(59). — С. 48.
3. Гавриленко І. Ідеологія: Варіації на задану тему / / Віче. — 1997. — № 2 (59). — С. 13.
4. Азаркин Н. Идеология и государство / / Законность. — 1999. — № 11 (781). — С. 38.
5. Воловик В. Основні фактори становлення ідеології державотворення / / Віче. — 2001. —№12(117). — С. 26.
6. Еременко Ю. П., Рудковский В. А. О государственной идеологии / / Юристъ-Правовъд. —2000. — № 1. — С. 76-77.
7. Лановенко О. Будь-яке суспільне відродження починається з формування нової ідеології //Віче. — 2000. — № 3 (96). — С. 3-9.
8. Пірен М., Смагін І. Національна ідея — стрижнева основа інтегративної суспільної ідеології вУкраїнській державі / / Вісник УДАУ. — 1999. — № 2. — С. 120.
9. Римаренко Ю. І. Національний розвій України. — К.: Юрінком, 1995. — С. 15.
10. Павловський М. Національна ідея в Україні себе вичерпала чи її зрадили? / / Право України.— 1998. — № 12. — С. 23.11. Медведчук М. Сучасна українська національна ідея і питання державотворення. — К.: Украї-на, 1997. — С. 52.
12. Білоус О., Лисицин Е., Молостовцева В. Національна ідея і стратегія національної безпекиУкраїни / / Віче. — 2001. — № 9 (114). — С. 3-23.
13. Политология: Курс лекций / Н. П. Денисюк, Т. Г. Соловей, Л. В. Старовойтова и др. — Мн.:НТООО «ТетраСистемс», 1997. — С. 279.
14. Ковалева Н. И. Механизмы мифологического сознания как фактор политических процессовв Украине / / Актуальные проблемы политики: Зб. наук. праць. — 2000. — Вып. 9. —С. 178-183.
15. Ильин И. А. О сильной власти / / Собр. соч.: В 10 т. — М., 1993. — Т. 2, кн. 1. — С. 413.
16. Гаджиев К. С. Геополитика. — М.: Междунар. отношения, 1997. — С. 195.
17. Белов Г. А. Глобализация. Модернизация. Россия: Круглый стол / / Политические исследова-ния. — 2003. — № 2. — С. 45.
18. Забгаєв А. В. Державна ідеологія як невід'ємна ознака держави / / Актуальні проблеми полі-тики: Зб. наук. праць / Голов. ред. С. В. Ківалов; Відп. за вип. Л. І. Кормич. — О., 2001. —Вип. 10-11. — С. 724-726.
19. Хропанюк В. Н. Теория государства и права: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений / Подред. В. Г. Стрекозова. — М.: Дабахов, Ткачев, Димов. 1995. — С. 59.
Опубліковано
2020-07-24