ГЕНЕРАЛЬНА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ

  • О. О. Джураєва

Анотація

Досвід розвитку сучасної держави свідчить, що при здійсненні функцій держава повинна враховувати минулі помилки. Це в свою чергу збагачує функціїсучасної держави і наповнює їх новою якістю.Усе більш актуальним на сучасному етапі розвитку вітчизняної теорії держави і права стає вивчення не тільки сутності держави і її основних ознак, алей того, як цей соціальний інститут діє, розвивається, змінюється, як виконує своєсоціальне призначення — тобто окреслювання призначення держави стосовногромадянського суспільства.

Посилання

1. Проблемы теории государства и права / Под общ. ред. В. С. Нерсесянца. — М.: Издат. группаНОРМА-ИНФРА, 1999. — С. 627, 629-632.
2. Черданцев А. Ф. Теория государства и права: Учеб. для вузов. — М., 1999. — С. 113.
3. Спиридонов Л. И. Теория государства и права: Учебник. — М.: Проспект, 1999. — С. 47-48.
4. Скрипнюк О. Проблема соціальної держави в контексті концепції «державного мінімалізму»/ / Право України. — 2000. — № 11. — С. 17.
5. Комаров С. А., Малько А. В. Теория государства и права. — М.: Издат. группа НОРМА-ИНФ-РА, 1999. — С. 214.
6. Теория государства и права: Учеб. для вузов / Под ред. В. М. Корельского, В. Д. Перевалова.— М.: НОРМА, 2001. — С. 151, 154.7. Хропанюк В. Н. Теория государства и права. — М.: Дабахов, Ткачев, Димов, 1995. — С. 164.
8. Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копєйчикова. — К.: Юрінком Інтер, 1998. —С. 71.
Опубліковано
2020-07-24