ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ: ПЕРЕДУМОВИ, ПІДСТАВИ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ

  • А. М. Гаврилюк

Анотація

Початок спеціального дослідження проблеми системи права та її елементів зокрема, припадає на кінець 30-х рр. минулого століття. Оскільки ідеологізація радянської правової науки не сприяла вирішенню поставленої проблеми, в 70-і рр. С. С. Алексєєву в своєму дослідженні «Структура советского права»довелось констатувати, що «проблема структури права — порівняно нова загальнотеоретична проблема»

Посилання

1. Алексеев С. С. Структура советского права. — М.: Юрид. лит., 1975. — С. 113.
2. Мозолин В. П. Система российского права: (Тез. докл. на Всерос. конф. 14 нояб. 2001 г. вМосковской гос. юрид. академии) / / Право и политика. — 2002. — № 2. — С. 5.
3. Алексеев С. С. Вказ. праця. — С. 63.
4. Ющик О. І. Галузі та інститути правової системи: (Міфи і реальність). — К.: Оріони, 2002. —С. 54-59.
5. Алексєєв С. С. Вказ. праця. — С. 129.
6. Общая теория права и государства / Под ред. В. В. Лазарева. — М.: Юристъ, 2001. — С. 215.
7. Фаткулин Ф. Н. Проблемы теории государства и права. — Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1987.— С. 186-189.
8. Теория государства и права: Учебник / Под ред. А. И. Королева. — Л.: Изд-во Ленинград.ун-та, 1987. — С. 398-399.
9. Алексеев С. С. Право: азбука — теория — философия: Опыт комплексного исследования. —М.: Статут, 1999. — С. 248-250.
10. Там само. — С. 387.
11. Венгеров А. Б. Теория государства и права. Часть II. Теория права. — М.: Юристъ, 1996. —Т. I. — С. 157-158; Ющик О. І. Вказ. праця. — С. 12-13.
12. Спиридонов Л. И. Теория государства и права: Учебник. — М., 1995. — С. 175.
13. Сорокин В. Д. Правовое регулирование: Предмет, метод, процесс / / Правоведение. — 2000. —№ 4. — С. 34-35.
14. Ющик О. І. Вказ. праця. — С. 15, 26-29.
15. Онищенко Н. М. Правова система: Проблеми теорії. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. — С. 78-79.
16. Алексеев С. С. Структура советского права. — М.: Юрид. лит., 1975. — С. 113.
17. Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. — С.Пб.: Лань, 1998. — С. 88-89.
18. Алексєєв С. С. Структура советского права. — М.: Юрид. лит., 1975. — С. 129-131.
Опубліковано
2020-07-24