ПРАВОВІ ФІКЦІЇ ЯК НЕТИПОВІ НОРМАТИВНІ ПРИПИСИ

  • О. В. Ульяновська

Анотація

У даній статті пропонуються деякі результати наукового пошуку встановлення природи, змісту і регулятивного призначення розповсюджених у праві
фікцій як нетипових нормативних приписів.Питанням нетипових нормативних приписів займалися такі видатні вчені, якМ. Г. Александров, В. К. Бабаєв, В. М. Горшенев, В. М. Семенов, В. І. Камінська та інші. Кожен з перелічених науковців звертає свій погляд на цю проблему.

Посилання

1. Горшенев В. М. Нетипичные правовые предписания / / Советское государство и право. —1978. — № 3. — С. 113-118.
2. Там само. — С. 115.
3. Там само. — С. 117.
4. Курсова О. А. Фикции в российском праве: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н.-Новгород,2001. — С. 14; Щекин Д. М. Юридические презумпции в налоговом праве. — М.: Акад.-правовой ун-т. — 2002. — С. 51.
5. Панько К. К. Юридические фикции в современном российском праве / / Проблемы юридической техники: Сб. ст. / Под ред. В. М. Баранова. — Н.-Новгород, 2000. — С. 467.
6. Душкова Л. А. Установление фикций как технико-научный метод / / Философия права. —2004. — № 1 (9). — С. 97.
7. Назаренко Г. В. Теория государства и права. — М.: Ось, 1998. — С. 94.
8. Бабаев В. К. Презумпции в советском праве. — Горький, 1974. — С. 14.
9. Черниловский З. М. Презумпции и фикции в истории права / / Советское государство и право. — 1984. — № 1. — С. 105.
10. Див.: Приписнова А. Ю. Особенности применения фикций в российском и европейском праве/ / Российские и европейские правозащитные системы: соотношение и проблемы гармонизации / Под ред. В. М. Баранова. — Н. Новгород, 2003. — С. 130-138.
Опубліковано
2020-07-24