ПОГЛЯДИ С. ДНІСТРЯНСЬКОГО НА ПРАВОЗНАВСТВО ЯК НАУКУ

  • А. Ф. Коваль
Ключові слова: юриспруденція, наука

Анотація

Сьогодні прийнято розуміти науку як важливу галузь людської діяльності, метою якої є отримання і систематизація об'єктив-
них знань про дійсність. За характером предметів, явищ і процесів об'єктивного світу, сьогодні прийнято виділяти природні і суспільні науки. В свою чергу за предметом суспільні науки поділяються на більш детальні сфери наукового знання: філософію, історію, юриспруденцію, соціологію, політологію, етику, естетику, тощо. Юриспруденція — це галузь людської діяльності, яка детально вивчає державу і право як самостійні, але органічно взаємопов'язані між собою важливі сфери життя суспільства.

Посилання

1. Дністрянський С. Загальна наука права і політики. — Прага, 1923. — Т. 1. — С. 5-7.
2. Дністрянський С. Стаття про О. Огоновського. Рукопис, 7 с. / / Державний архів Тернопільської області. — Ф. Р-3430. — Оп. 1. — Спр. 40. — Арк. 4.
3. Там само. — Арк. 5.
4. Там само. — Арк. 6.
5. Дністрянський С. Границі науки права. Рукопис. Без дати / / Державний архів Тернопільської області. — Ф. Р-3430. — Оп. 1. — Спр. 34. — Арк. 5.
6. Там само. — Арк. 1.
7. Там само. — Арк. 2.
8. Дністрянський С. Погляд на теорії права та держави / / Ювілейний збірник Наукового товариства ім. Шевченка у Львові в п'ятдесятиліття основання 1873-1923. — Львів, 1925. —С. 54-56.
Опубліковано
2020-07-24