ЦЕРКОВНЕ ПРАВО У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

  • І. А. Бальжик
Ключові слова: вітчізняна юриспруденція, церковне право

Анотація

Серед дисциплін, що входять до системи юриспруденції, церковне право виступає як комплексна наука, яка водночас є богословською, історичною і, головним чином, юридичною.Вона являє собою систему знань про церковне право як сукупність норм;про відносини, регульовані цими нормами; про юридичні факти, що породжують, змінюють та припиняють ці відносини; про фактори, тісно пов'язані з церковним правом (до останніх можна віднести законодавство про релігійні культи й ін.)

Посилання

1. Варьяс М. Ю. Краткий курс церковного права. — М.: МЗ Пресс, 2001. — С. 7.
2. Там само. — С. 3.
3. Остроумов М. Введение в Православное церковное право. — Х., 1893. — С. 96-131.
4. Історія Одеського університету (1865-2000). — О.: Астропринт, 2000. — С. 44.
5. Письмо № 4 от 14 февраля 1866 года в Совет Императорского Новороссийского Университета/ / Одесский облгосархив УМВД.
6. Выписка из журнала Совета Министра Народного Просвещения от 17.01.1873 г. № 52 //Одесский облгосархив УМВД.
7. Дело Совета Императорского Новороссийского Университета / / Одесский облгосархив УМВД.— Ф. 45. — Оп. 11. — Д. 25.
8. Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біогр. слов. — О.: Астропринт, 2000. —Т. 3. — С. 378-380.
9. Павлов А. С. Курс церковного права. — С.Пб.: Лань, 2002. — С. 6.
10. Дело о приобретении профессорского звания преподавателями церковного законоведения //Одесский облгосархив УМВД. — Ф. 45. — Оп. 11. — Д. 7.
11. Цыпин В. А. Церковное право. — 2-е изд. — М.: МФТИ, 1996. — С. 288.
12. Григорий (Афонский), архиепископ. Введение в каноническое право Православной церкви: Поучению отечественной канонической школы ХІХ-ХХ вв. — К., 2001. — С. 10.
13. См.: Щапов Я. Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в ХІ-ХІІІ вв.— М., 1978; Княжеские уставы и Церковь в Древней Руси Х І - Х ^ вв. — М., 1972.
14. Варьяс М. Ю. Вказ. праця. — С. 7.
15. Варьяс М. Ю. Церковное право как корпоративная правовая система / / Правоведение. —1995. — № 6.
16. Вишневский А. А. Каноническое право в Западной Европе. — М., 1994.
17. Попов Н. Ю. Концепция канонического права в современной католической доктрине / / Проблемы буржуазной государственности и политико-правовая идеология. — М., 1990. — С. 94.
18. Рабінович С. Сторінки історії: релігійні канонічні джерела і Загальна декларація прав людини / / Права людини і громадянина: проблеми реалізації в Україні: Праці Львів. лабораторіїправ людини Академії правових наук України. Сер. І. Дослідження і реферати. — К., 1998. —Вип. 1. — С. 95-101.
19. Бочарников Д. Чи дійсне юридичне право було єдиним інструментом державного управліннясуспільством в Київській Русі / / Право України. — 1997. — № 11. — С. 109.
20. Будзилович І. Особливості розвитку державності, права і функцій церкви у Київській Русі(аналітичний нарис) / / Право України. — 1999. — № 1. — С. 126.
21. Венгеров А. Б. Предисловие к статье М. Варьяса. Религиозная мораль и политико-правоваядействительность: теологический аспект / / Общественные науки и современность. — 1993.— № 5. — С. 53-55.
Опубліковано
2020-07-24